W Grupie PGE aktywnie angażujemy się we współpracę nad rozwojem i komercjalizacją nowych technologii z wiarygodnymi partnerami o kompetencjach pozwalających na uzyskanie synergii oraz przewagi konkurencyjnej. 

Nowe technologie i modele biznesowe

Jesteśmy świadomi konieczności dostosowania Grupy PGE do świata, w którym zmiany dokonują się gwałtownie, świata w którym tylko najbardziej innowacyjne oraz zorientowane na potrzeby klienta firmy mają szansę rozwoju. PGE pragnie być aktywnym uczestnikiem zmian, nie poprzestając na udoskonalaniu wykorzystywanych obecnie technologii. Staramy się wychodzić poza nasze dotychczasowe kluczowe kompetencje i być otwartymi na zaangażowanie się w nowe obszary działalności.

Nowe technologie

W Grupie PGE aktywnie angażujemy się we współpracę nad rozwojem i komercjalizacją nowych technologii z wiarygodnymi partnerami o kompetencjach pozwalających na uzyskanie synergii oraz przewagi konkurencyjnej. Wsparcie Grupy PGE może polegać na zaangażowaniu finansowym, merytorycznym lub organizacyjnym, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i formy jego realizacji. Jedną z form zaangażowania będzie specjalistyczny fundusz PGE Ventures ze środkami własnymi na poziomie 20-22 mln PLN oraz możliwością pozyskania środków od prywatnych inwestorów i innych źródeł zewnętrznych. Wśród nowych rozwiązań technologicznych będących w obszarze zainteresowania Grupy PGE są m.in.:

  • magazyny energii
  • elektromobilność
  • technologia power-to gas
  • skroplony gaz ziemny - LNG
  • mikrosieci i energetyka rozproszona
  • inteligentne rozwiązania zintegrowane oraz
  • budowa instalacji zgazowania węgla.

Dowiedz się więcej o innowacjach w Grupie PGE


Nowe modele działalności

Wraz ze zmieniającym się rynkiem energii elektrycznej tworzy się miejsce dla nowych działalności. Wykorzystanie tych szans to droga do ewolucyjnych zmian w Grupie i zwiększania przychodów spoza segmentu wytwarzania i dystrybucji.

Zaangażowanie w rozwój i komercjalizację nowych technologii pozwoli Grupie PGE wprowadzić na rynek nowoczesną i kompleksową ofertę dla klienta, obejmującą m.in. fotowoltaikę, elektromobilność, inteligentne rozwiązania dla domów, gaz ziemny i zarządzanie popytem.

Kolejnym kierunkiem potencjalnego rozwoju jest aktywność na rynku efektywności energetycznej. Zaangażowanie takie umożliwiłoby Grupie PGE budowę długoterminowych, korzystnych relacji z klientami takimi jak np. przemysł, jednostki samorządu terytorialnego lub odbiorcy indywidualni. Realizowany będzie ponadto szeroki zakres inicjatyw poprawiających efektywność energetyczną infrastruktury i budynków należących do spółki.