PGE jest liderem wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Poprzez realizację strategii konsekwentnie dążymy do utrzymania i umocnienia tej pozycji dzięki nowym mocom konwencjonalnym oraz odnawialnym.

Lider wytwarzania, aktywnie wykorzystujący szanse rozwoju

PGE jest liderem wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Poprzez realizację strategii konsekwentnie dążymy do utrzymania i umocnienia tej pozycji dzięki nowym mocom konwencjonalnym oraz odnawialnym.

Utrzymanie pozycji lidera wytwarzania wiąże się z osiągnięciem po 2020 roku poziomu co najmniej 40% udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju. Grupa PGE będzie kontynuować realizację flagowych inwestycji w Opolu i Turowie. Równocześnie będą analizowane kolejne inwestycje w energetykę konwencjonalną w oparciu o nowy model rynku, np. budowa nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra.

Niezależnie od nowych inwestycji PGE będzie dokonywać w optymalnym zakresie modernizacji elektrowni i elektrociepłowni, aby odpowiadały nowym normom emisji przemysłowych BAT (ang. BAT - Best Available Technology), zachowując swoją pozycję na rynku. 

Utrzymanie pozycji lidera na rynku wytwarzania

Jesteśmy świadomi, że w okresie postępujących zmian na rynku energii elektrycznej utrzymanie pozycji lidera to duże wyzwanie. Dostosowanie energetyki konwencjonalnej do nowego kształtu rynku, a zwłaszcza uelastycznienie jej pracy, jest tylko jednym z działań, które podejmujemy. Aby utrzymać pozycję lidera wytwarzania w długim terminie musimy być przygotowani do dostosowania naszego portfela wytwórczego. Grupa PGE dysponuje trzema opcjami strategicznymi, dzięki czemu może dokonać optymalnego wyboru w kontekście przyszłych regulacji (Opcje strategiczne).

Innowacje w energetyce konwencjonalnej

W obszarze wytwarzania Grupa PGE poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Mają one stanowić o naszej przewadze konkurencyjnej oraz będą redukować oddziaływanie na środowisko. Dążymy do zwiększenia dynamiki zmian obciążenia naszych bloków konwencjonalnych, skrócenia ich czasu rozruchu i minimum technicznego. Zwiększamy efektywność zagospodarowania ubocznych produktów spalania oraz automatyzujemy procesy w wydobyciu węgla brunatnego (Innowacje).

Aspiracyjny udział PGE w krajowej produkcji energii z OZE

Lider OZE w Polsce

Nasze ambicje obejmują również energetykę odnawialną. Grupa PGE zamierza utrzymać pozycję lidera w segmencie OZE i w 2030 roku wytwarzać ok. 25% krajowej produkcji energii z OZE. 

Naszą przewagą konkurencyjną jest elastyczność inwestycyjna w zakresie OZE. Posiadamy odpowiedni potencjał, aby móc rozwijać najbardziej efektywne ekonomicznie źródła odnawialne. Jesteśmy gotowi zrealizować najbardziej zaawansowane projekty lądowych farm wiatrowych, morską farmę wiatrową o mocy ok. 1.000 MW, czy zwiększyć zaangażowanie w segment źródeł rozproszonych. Realizacja określonych inwestycji będzie uzależniona od uwarunkowań regulacyjnych systemu wsparcia i ostatecznie od wyników aukcji w obowiązującym systemie wsparcia OZE.

Zakładamy utrzymanie pozycji lidera w energetyce wiatrowej  w kraju. Posiadamy w naszym portfelu gotowe do realizacji kolejne projekty onshore (lądowe farmy wiatrowe).

Moc zainstalowana w farmach wiatrowych w 2016 (MW)

*bez PGE

Zdajemy sobie sprawę z wysokich kosztów rozwijania energetyki offshore. Patrzymy jednak na nią perspektywicznie, spodziewając się istotnego spadku kosztów w nadchodzących latach. W połączeniu z adekwatnym systemem wsparcia i odpowiednim modelem finansowania inwestycji, realizacja inwestycji powinna być uzasadniona ekonomicznie. Zwłaszcza, że w szerszym, społecznym wymiarze wpłynęłaby pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy w kraju i rozwój przemysłu.

Prognozowany spadek całkowitych kosztów produkcji w morskich farmach wiatrowych

Zmieniająca się energetyka to również rozwój rozproszonych mikroinstalacji – wraz z malejącym kosztem fotowoltaiki w stosunku do cen energii dla odbiorców końcowych. Chcemy zagospodarować również tę część rynku, oferując kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych i klientów biznesowych.

Spadek całkowitych kosztów fotowoltaiki na tle prognoz cen energii dla odbiorców końcowych

LCOE - uśredniony koszt energii elektrycznej