Do 2020 Grupa PGE osiągnie dalszą redukcję kosztów kontrolowalnych w wysokości 500 mln zł w stosunku do 2016 roku

Najbardziej efektywna i elastyczna grupa energetyczna w Polsce

Efektywność kosztowa i operacyjna Grupy PGE jest jednym z kluczowych warunków realizacji pozostałych celów strategicznych. Elastyczność natomiast jest konieczna dla uzyskania zdolności szybkiego reagowania na wyzwania pojawiające się w otoczeniu Grupy PGE.

Efektywność kosztowa

 • Do 2020 Grupa PGE osiągnie dalszą redukcję kosztów kontrolowalnych w wysokości 500 mln zł w stosunku do 2016 roku
 • Pozwoli to na całkowitą redukcję kosztów w okresie 2016-2020 o około 3,5 mld zł w stosunku do scenariusza obecnej efektywności
 • Redukcja kosztów ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i potencjału Grupy PGE oraz tworzy podstawę dalszego rozwoju Grupy PGE i realizacji ambitnego programu inwestycyjnego
 • Poprawa efektywności będzie realizowana w każdej linii biznesowej Grupy PGE

Efektywne zarządzanie majątkiem

PGE dysponuje portfelem aktywów, których rentowność i funkcja pełniona dla systemu elektroenergetycznego są zróżnicowane. Ujednolicone podejście do planowania wydatków na majątek produkcyjny w Grupie Kapitałowej PGE pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania majątku i nakładów inwestycyjnych, przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii.

Z finansowego punktu widzenia, nieodzowne jest określenie uzasadnionych ekonomicznie nakładów modernizacyjno-odtworzeniowych poprzez segmentację aktywów wytwórczych – pod kątem ich zyskowności i istotności.

W efekcie działań zakładamy redukcję nakładów modernizacyjno-odtworzeniowych w latach 2016-2020 na poziomie około 500 mln zł.

Efektywna struktura organizacyjna i zarządzanie grupą

Celem zmian w strukturze organizacyjnej spółki jest poprawa efektywności operacyjnej oraz przygotowanie Grupy PGE do rozwoju w najbardziej perspektywicznych obszarach biznesowych, w zmieniających się warunkach rynkowych.

Zmiany te realizowane będą m.in. poprzez:

 • Standaryzację i optymalizację funkcji wsparcia na poziomie całej Grupy
 • Przyspieszenie przebiegu procesów decyzyjnych, analitycznych oraz raportowych
 • Uproszczenie struktur organizacyjnych w GK PGE oraz zwiększenie decyzyjności na niższych szczeblach zarządzania
 • Optymalizację procesową i organizacyjną spółek zależnych
 • Wydzielenie segmentu Kogeneracja
 • Eliminację pokrywających się funkcji

W procesie zarządzania i rozwoju organizacji wielką wagę przykładamy do rozwoju kompetencji pracowników w zakresie wiedzy branżowej i umiejętności proaktywnego budowania relacji z interesariuszami. Rozwijamy i modernizujemy systemy zarządzania wynikami pracy, oceny i premiowania oraz dążymy do wzmocnienia proefektywnościowej kultury zarządzania w oparciu o zintegrowane procesy i narzędzia HR.

Elastyczna organizacja

Wierzymy, że w zmieniającym się otoczeniu rynkowym nie wystarczy funkcjonować efektywnie. Organizacja musi stać się elastyczną w działaniu, aby móc szybko reagować na zachodzące zmiany.

Wzrost elastyczności Grupy PGE osiągnięty będzie głównie dzięki:

 • Mechanizmom monitorowania otoczenia i szybkiego reagowania na zmiany
 • Otwartości na współpracę biznesową z partnerami zewnętrznymi, również na rynkach międzynarodowych
 • Współpracy z ośrodkami naukowymi i akademickimi
 • Przyspieszeniu procesów decyzyjnych, analitycznych i raportowych
 • Usunięciu systemowych barier mobilności pracowników