W naszej strategii do roku 2020 innowacje są jednym z jej kluczowych elementów.

Innowacje i nowe działalności

Zdajemy sobie sprawę, że za kilka-kilkanaście lat energetyka, jaką znamy dzisiaj, może być tylko wspomnieniem. Prowadzone na całym świecie badania przyczyniają się do szybkiego rozwoju i, co ważniejsze, komercjalizacji nowych technologii, które będą z pewnością miały wpływ na model rynku w perspektywie najbliższych lat. Nie chcemy pozostać w tyle, dlatego w naszej strategii do roku 2020 innowacje są jednym z jej kluczowych elementów. Mówiąc innowacje, mamy na myśli nie tylko całkowicie nowe na rynku energii technologie czy produkty, ale także poszukiwanie rozwiązań, które w znaczący sposób przyczynią się do zmiany naszych podstawowych linii biznesowych, czyli segmentu wydobycia i wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Wierzymy, że w nowoczesnej energetyce konwencjonalnej innowacyjne rozwiązania będą stanowić o przewadze konkurencyjnej oraz przyczynią się do redukowania oddziaływania na środowisko naturalne, zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. Stojąc w obliczu zaostrzenia polityki klimatycznej, nowych norm środowiskowych, a także mając na uwadze koszty wydobycia węgla w obecnych technologiach, koszty składowania odpadów i przyrost źródeł niesterowalnych, podejmujemy działania mające na celu m.in. optymalizację działań odtworzeniowych oraz rozwój systemów automatyzacji w wydobyciu węgla brunatnego, zastosowanie innowacyjnych technologii redukujących emisję SO2, NOx, pyłów i rtęci w procesie wytwarzania energii. Obniżenie kosztów utrzymania maszyn, czy zmniejszenie czasu rozruchu jednostek wytwórczych przyczynią się do utrzymania konkurencyjności wydobycia węgla brunatnego i dostosowania aktywów wytwórczych do zmieniającego się rynku modelu rynku energii. Prowadzimy okresowe projekty optymalizacyjne. Od czerwca do listopada 2016 r., pracownicy samej Elektrowni Bełchatów zgłosili 73 innowacje usprawniające, które sprawiają, że codzienna praca staje się bezpieczniejsza i bardziej wydajna.

Zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin (IOS) na blokach 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów została najwyżej oceniona przez jury oraz internautów i zwyciężyła w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja roku 2016", w kategorii modernizacje przemysłowo-inżynieryjne.             

Wyzwania w sektorze dystrybucji energii elektrycznej, takie jak wprowadzenie regulacji jakościowej czy przyrost rozproszonych źródeł wytwórczych, sprawiają, że szukamy innowacji również w tym segmencie. Rozwijanie systemu monitorowania jakości energii elektrycznej, automatyzacja pracy sieci dystrybucyjnej, wdrażanie metod zarządzania siecią w warunkach rosnącego udziału źródeł rozproszonych to niektóre z naszych kierunków rozwoju innowacji.

Jak to robimy?

W 2016 roku spółka PGE DystrybucjaS.A. zainstalowała na swoim obszarze działania 1 300 sztuk nowych, zdalnie sterowanych łączników średniego napięcia w głębi sieci, a w 2017 roku spółka zamierza zainstalować kolejne 1 400 łączników we wszystkich swoich oddziałach, co pozwoli na dokończenie czteroletniego cyklu wyposażenia sieci w nowoczesną aparaturę łączeniową.


Wszystkie podejmowane działania służą zwiększeniu efektywności całego systemu – mniejszej ilości awarii, szybszemu ich lokalizowaniu, a tym samym szybszej naprawie. W efekcie korzyścią dla klientów przyłączonych do sieci spółki jest zmniejszenie lub nawet na niektórych obszarach wyeliminowanie przerw długich i bardzo długich w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenie czasu pracy zespołów lokalizujących miejsce uszkodzenia przynosi wymierne korzyści finansowe przekładane następnie w procesie taryfowym na niższe stawki dla odbiorców.

Drugą stroną innowacji jest rozwój nowych technologii. W strategii wyznaczyliśmy sobie ambitny cel stania się liderem nowych modeli biznesowych i segmentów działalności. Smart grid, magazyny energii, transport elektryczny czy energetyka rozproszona to przykłady nowych rozwiązań i technologii, którym będziemy się przyglądać ze szczególną uwagą. Jednym z projektów, który intensywnie rozwijamy już dzisiaj jest elektromobilność. Celem projektu jest propagowanie i rozwój w Polsce transportu elektrycznego. W październiku 2016 roku została powołana w tym celu spółka ElectroMobility Poland S.A. (w kooperacji z pozostałymi trzema polskimi koncernami energetycznymi), mająca doprowadzić do dynamicznego rozwoju elektromobilności indywidualnej w Polsce. W tym celu, spółka rozpisała m.in. konkurs na projekt nadwozia samochodu elektrycznego.

W ramach projektu realizujemy pilotaż budowy infrastruktury systemu elektromobilności w Łodzi. Celem pilotażu jest weryfikacja modelu biznesowego opartego na samochodach flotowych i możliwości jego replikacji w innych lokalizacjach. PGE będzie zarządzać infrastrukturą ładowania, świadczyć usługę szybkiego ładowania oraz sukcesywnie powiększać skalę biznesu i udoskonalać ofertę dla klientów.

Jak to robimy?

W  ramach projektu uruchomione zostanie 6 szybkich, publicznych stacji ładowania oraz oferowane będą usługi instalacji i zarządzania wolnymi stacjami ładowania dla klientów flotowych. To, co będzie wyróżniać te urządzenia, to szybkość ładowania - wystarczy 30 minut, by naładować baterię w samochodzie osobowym średniej klasy.

Jednym z niezwykle ciekawych pomysłów jest nowy system ładowania pojazdów elektrycznych, który ma wykorzystywać ładowarki umieszczone w latarniach ulicznych – wspólne prace nad tym projektem podjęła spółka PGE Dystrybucja wspólnie z Politechniką Lubelską.

Oprócz rozwiązań dla klientów indywidualnych, PGE nawiązała również współpracę z producentami autobusów w celu opracowania, przetestowania oraz przygotowania do komercyjnego wdrożenia modelu publicznego transportu opartego na autobusach elektrycznych oraz zakładającego dalsze wykorzystanie baterii po okresie użycia w pojazdach. Jest to zagadnienie szczególnie ważne dla osiągnięcia poprawy wyników ekonomicznych całego modelu użycia pojazdów elektrycznych, który w największym stopniu obciążony jest kosztem baterii.

Jesteśmy również zaangażowani w projekt recyklingu, mający na celu wypracowanie i wdrożenie nowej technologii recyklingu akumulatorów litowych, w szczególności stosowanych w systemowych magazynach energii oraz do zasilania pojazdów elektrycznych w celu pozyskania strategicznych materiałów ze zużytych akumulatorów litowych: kobaltu, niklu oraz miedzi. Projekt jest ważny ze względu na prognozowany dynamiczny wzrost na rynkach wyżej wymienionych materiałów oraz wymogi polskiej legislacji określające konieczność zbierania i utylizacji zużytych akumulatorów.

Z innych działań warto wspomnieć o powołaniu funduszu PGE Ventures, nastawionego na współpracę ze start-upami oraz włączenie się PGE Polskiej Grupy Energetycznej w prace przy projekcie Kampus+, realizowanym przez Politechnikę Warszawską, którego ambicją jest stworzenie największego hubu innowacyjności związanego z obszarem Smart Living w Europie Środkowo-Wschodniej. W poszukiwaniu nowych źródeł przychodu PGE będzie testować w formule „living lab” innowacyjne rozwiązania w trzech kluczowych obszarach – smart home, smart city i vehicle-to-grid.

Na obszar badań, rozwoju i innowacji przeznaczymy do 2020 roku łącznie 400 mln zł, z czego połowa to środki własne.

Wspólnym celem PGE jest wpisanie innowacyjności w DNA firmy