Fundamentem trwałości organizacji jest umiejętna identyfikacja ryzyk i wdrażanie mechanizmów im zapobiegających. 

System zarządzania ryzykiem

Fundamentem trwałości organizacji jest umiejętna identyfikacja ryzyk i wdrażanie mechanizmów im zapobiegających. Odpowiedzialny rozwój PGE nie byłby możliwy bez wielowymiarowego i wielopoziomowego systemu zarządzanie ryzykiem.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE, podobnie jak inne podmioty z sektora elektroenergetycznego, narażone są na ryzyka i zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności operacyjnej oraz funkcjonowania w określonym otoczeniu rynkowym i regulacyjno-prawnym.

W Grupie PGE zarządzanie ryzykiem realizowane jest w oparciu o:

A. Model GRC.

B. Koncepcję 3 linii obrony.

C. Strukturę front-middle-back office.

Takie rozwiązanie umożliwia dopasowanie i integrację procesu zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach zarządzania w poszczególnych obszarach działalności Grupy.

A. Model GRC

Governance – ustanowienie na najwyższym poziomie zarządczym Komitetu Ryzyka raportującego bezpośrednio do Zarządu PGE S.A. gwarantuje nadzór nad efektywnością procesów zarządzania ryzykiem w całej Grupie.

Risk – zdefiniowanie funkcji zarządzania ryzykiem w ramach Departamentu Ryzyka umożliwia niezależną ocenę poszczególnych ryzyk (ERM – Enterprise Risk Management, rynkowych, finansowych) i ich wpływu na Grupę PGE.

Compliance – wydzielenie funkcji compliance gwarantuje prowadzenie przez Grupę PGE działalności w zgodzie z uwarunkowaniami prawnymi oraz zapewnia przestrzeganie przyjętych norm wewnętrznych, wzmacnia monitoring otoczenia prawnego zwiększając skuteczność identyfikacji potencjalnych luk.

B. Koncepcja 3 linii obrony

C. Front-middle-back office

Umiejscowiony w Centrum Korporacyjnym Departament Ryzyka (middle office) jest organizacyjnie i funkcjonalnie niezależny od prowadzonej w Grupie działalności biznesowej (front office) oraz od rozliczania/ewidencji transakcji (back office). Dzięki temu analiza ryzyk przeprowadzana jest w sposób niezależny i obiektywny.