Nie koncentrujemy się wyłącznie na identyfikacji i ocenie ryzyk na poziomie bieżącej działalności. Patrzymy dalej w przyszłość. Identyfikujemy potencjalne zmiany i zawczasu się dostosowując, staramy się zabezpieczyć nasz długoterminowy rozwój.

O ile zagrożenia dla bieżącej działalności wpływają na funkcjonowanie i wyniki finansowe PGE, to ryzyka o charakterze strategicznym mogą zaważyć na powodzeniu realizacji strategii i przyszłości całej organizacji. Ich rozpoznanie jest kluczem do zapewnienia trwałości Grupy PGE.

Identyfikowane przez nas strategiczne ryzyka to:

  • Rewolucja technologiczna – ryzyko zmiany technologicznej powodującej pogorszenie opłacalności produkcji energii elektrycznej i ciepła w źródłach systemowych i ich dystrybucję przy pomocy majątku sieciowego będącego w gestii Grupy PGE
  • Konkurencja – ryzyko rozwoju oferty produktowej oferowanej przez konkurencję (również spoza branży energetycznej) wpływające na zmniejszenie udziału Grupy w rynku energetycznym
  • Siły natury – ryzyko nasilenia występowania ekstremalnych warunków atmosferycznych
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy – ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń niosących ze sobą nieodwracalne w sposób naturalny straty materialne oraz ciężkie urazy lub śmierć ludzi
  • Cyberbezpieczeństwo – ryzyko celowego zakłócenia prawidłowego funkcjonowania przestrzeni przetwarzania i wymiany informacji tworzonej przez systemy informatyczne funkcjonujące w Grupie PGE
  • Zasoby ludzkie – ryzyko ograniczenia dostępności pracowników, kluczowych z punktu widzenia realizowanych w Grupie PGE procesów
  • Prawo – ryzyko wynikające z niestabilności i rozległości prawa określającego reguły prowadzenia działalności Grupy
  • Polityka – ryzyko zmian wizji rozwoju sektora energetycznego
  • Restrykcje środowiskowe – ryzyko zaostrzenia restrykcji środowiskowych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła oraz prowadzeniem działalności wydobywczej
  • Makroekonomia – ryzyko negatywnej zmiany sytuacji gospodarczej i wahań poziomu wskaźników makroekonomicznych determinujących działalność Grupy