Nasza strategia zakłada, że Grupa PGE utrzyma pozycję lidera wytwarzania energii elektrycznej.

Nasza strategia zakłada, że Grupa PGE utrzyma pozycję lidera wytwarzania energii elektrycznej - wiąże się to z osiągnięciem po 2020 roku poziomu co najmniej 40% udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju. Aby utrzymać pozycję lidera wytwarzania w długim terminie, Grupa PGE dysponuje trzema opcjami strategicznymi, dzięki czemu może dokonać optymalnego wyboru w kontekście przyszłej polityki klimatycznej:

  • budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, po wypracowaniu modelu gwarantującego efektywność ekonomiczną inwestycji,
  • budowa około 1 000 MW w morskich elektrowniach wiatrowych, w oparciu o aukcyjny system wsparcia,
  • nowoczesna energetyka węglowa, w tym zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego, w przypadku istotnego złagodzenia polityki klimatycznej.

W ramach projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, działania prowadzone są przez spółkę PGE EJ 1 sp. z o.o., w której PGE S.A. posiada 70% w kapitale zakładowym (po 10% w kapitale zakładowym posiadają spółki TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A.). Obecnie projekt znajduje się na etapie rozwoju (faza wstępna). Aktualnie przeprowadzane są badania lokalizacyjne i środowiskowe związane z przygotowaniami do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prace prowadzone są w dwóch lokalizacjach „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec” na terenach gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino, w województwie pomorskim. Badania koncentrują się na działaniach niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego. Zakończenie prac planowane jest w I półroczu 2020 roku. Przedmiotem badań środowiskowych jest określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko na etapach przygotowania, budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowej. Przedmiotem badań lokalizacyjnych jest uzyskanie danych do przeprowadzenia oceny terenu z punktu widzenia przydatności dla posadowienia elektrowni jądrowej, w tym weryfikacja czynników wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi bezpieczeństwa jądrowego (występowanie tzw. wady zasadniczej). Wyniki prac są niezbędne w celu opracowania rozwiązań zapewniających bezpieczne funkcjonowanie elektrowni oraz ograniczenie do minimum jej oddziaływania na życie okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne.

Decyzje o kontynuacji i dalszym sposobie realizacji programu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej będą podejmowane w porozumieniu z Ministerstwem Energii. Decyzje te powinny zapaść do końca 2017 r.

W projekcje morskich farm wiatrowych na obecnym etapie również prowadzone są prace przygotowawcze. W projekcie uczestniczą spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica 3, spółki zależne od PGE Energia Odnawialna S.A. W poprzednich latach uzyskaliśmy pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, niezbędnych do umiejscowienia farm wiatrowych oraz podpisane zostały umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. (krajowym operatorem systemu przesyłowego). W roku 2016 rozpoczęte zostały badania dna morskiego w potencjalnych lokalizacjach morskich farm wiatrowych, w 2017 roku przeprowadziliśmy spotkania ze środowiskami rybackimi – grupą interesariuszy, z której opinią bardzo się liczymy przy tym projekcie. W tym roku planujemy złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Trzecia z naszych opcji strategicznych to rozwijanie nowoczesnej energetyki węglowej, w oparciu o zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego. Obecnie eksploatowane przez PGE złoża węgla brunatnego w Bełchatowie i Turowie wyczerpią się w latach 2040-45, w związku z czym podejmujemy działania badawcze innych zidentyfikowanych krajowych złóż pod kątem potencjalnego ich wykorzystania w przyszłości. Aby zapewnić ciągłość działania i zabezpieczyć wartość Grupy Kapitałowej PGE w oparciu o nowoczesne i efektywne moce wytwórcze oparte na węglu brunatnym prowadzimy prace w celu uzyskania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew” i „Gubin”. Łączne zasoby przemysłowe obu tych złóż szacowane są na poziomie 1.400 mln ton, co zapewniłoby paliwo na 30-45 lat funkcjonowania elektrowni.

Projekt „Złoczew”

W 2016 roku realizacja projektu związana była głównie z procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz zmianami dokumentów planistycznych gmin leżących w obszarze planowanej inwestycji. Obecnie prace te są kontynuowane. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i dostosowaniu dokumentów planistycznych gmin będzie możliwe złożenie wniosku koncesyjnego na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew”.

Projekt „Gubin”

Podobnie jak w przypadku Złoczewa, również w projekcie Gubin prowadzone są prace mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowej i uchwalanie zmian w dokumentach planistycznych gmin.

Postępowanie administracyjne mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zawieszone na wniosek Inwestora do czasu złożenia ujednoliconego raportu. Ze względów administracyjnych, termin na złożenie dokumentu i wszczęcie zawieszonego postępowania ustalono na 2 sierpnia 2019 r. Przyczyną powyższego jest konieczność dokonania szerokiego zakresu uzupełnień raportu o oddziaływaniu na środowisko, co w sposób bezpośredni przełożyło się na zmianę harmonogramu realizacji projektu. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem ujednoliconego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Do końca 2017 r. spodziewane jest uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, w którym budowa kopalni odkrywkowej koło Gubina została wpisana jako inwestycja celu publicznego. W dalszym etapie planowane jest wykorzystanie zarządzenia zastępczego Wojewody, na mocy którego możliwe jest wprowadzenie zmian w dokumentach planistycznych gmin Gubin i Brody.

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i dostosowaniu dokumentów planistycznych gmin będzie możliwe złożenie wniosku koncesyjnego na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Gubin”.