Obserwujemy światowe megatrendy i śledzimy zmiany zachodzące na każdym z rynków naszej aktywności biznesowej. Pozwala nam to na realne przewidzenie przyszłości branży.

Niemniej jednak dla bieżącej działalności priorytetową rolę mają obowiązujące regulacje. O ile megatrendy wyznaczają pewien kierunek, to właśnie regulacje określają tempo i głębokość zmian.

Czynniki kształtujące regulacje

Na poziomie europejskim ustalane są ramy dla rozwoju sektora elektroenergetycznego. Regulacje są tutaj pewnym kompromisem uwzględniającym to, że każdy z krajów UE dysponuje odmiennymi zasobami naturalnymi (odnawialnymi i nieodnawialnymi), infrastrukturalnymi czy finansowymi.

Szczegółowe regulacje dla przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej tworzone są już na poziomie krajowym – m.in. wspierające lub limitujące rozwój konkretnych technologii energetycznych. Na ich kształt wpływ ma wiele czynników, których zbilansowanie na poziomie kraju jest podstawą dla władz wykonawczych i ustawodawczych, mających wpływ na kształt regulacji.

Wyróżnić możemy takie czynniki jak:

 • Społeczne (możliwość zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, stabilność dostaw energii elektrycznej, miejsca pracy dla obywateli, zrównoważony rozwój kraju)
 • Ekonomiczne (koszt energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, konkurencyjność gospodarki wyrażana kosztem energii elektrycznej dla przemysłu, możliwość wykorzystania krajowych technologii, lokalnych dostawców i usługodawców, dostępność zasobów naturalnych, infrastruktury i wiedzy)
 • Środowisko naturalne (koszty dla środowiska związane z funkcjonowaniem danej działalności)

Niezawodność dostaw a rynek mocy

Ważnym kierunkiem zmian regulacyjnych jest rewizja funkcjonowania rynku energii elektrycznej. W dzisiejszych realiach trudno tak naprawdę mówić o w pełni konkurencyjnym rynku energii. Wszechobecne systemy wsparcia (jak dla źródeł odnawialnych czy elektrociepłowni) spowodowały zniekształcenie rynku i w efekcie nienaturalne obniżenie cen wynikające ze wsparcia pozarynkowego. Jednocześnie wprowadzane dodatkowe systemy obciążeń (odgórnie sterowane opłaty za emisje dwutlenku węgla, opłaty środowiskowe) zwiększyły koszty elektrowni konwencjonalnych, pogarszając ich konkurencyjność rynkową.

Dlatego też coraz powszechniejsza stała się dyskusja o rynku mocy – równoległym rynku, na którym towarem byłaby niezawodność dostaw energii: czyli pewność, że będzie można włączyć urządzenie elektryczne o każdej porze dnia i nocy. Warto wspomnieć, że różnego rodzaju mechanizmy wynagradzania elektrowni dających taką pewność (konwencjonalnych czy szczytowo-pompowych) funkcjonują w większości krajów UE.

Pełen rynek mocy funkcjonuje obecnie w Wielkiej Brytanii i Francji. W Polsce nadal trwają prace nad jego wdrożeniem. Efekty tych prac będą miały ogromne znaczenie dla polskiej elektroenergetyki, mającej funkcjonować na dwóch równoległych rynkach, oferując dwa towary – energię elektryczną i niezawodność jej dostaw.

Kierunki zmian regulacji kluczowych dla PGE

Oprócz wspomnianego rynku mocy innymi ważnymi regulacjami, które będą kształtować rynek na najbliższe lata są:

 • Ewentualne zmiany polityki energetycznej państwa w wyniku powstania nowej Polityki Energetycznej Polski do roku 2050, jak również ogólnych wytycznych kierunkowych wskazanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Potencjalny nowy system wsparcia dla kogeneracji
 • Nowelizacja ustawy o OZE, harmonogram i wolumeny aukcji oraz wysokość cen referencyjnych
 • Obowiązki umorzeń certyfikatów
 • Zmiany w zakresie usług systemowych

Natomiast w wymiarze europejskim:

 • Pakiet Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków
 • Rewizja Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS)
 • Konkluzje Najlepszych Dostępnych Technologii (BAT)

Nasza odpowiedzialność

Odpowiedzialny rozwój PGE to optymalne, z punktu widzenia ekonomicznego, wykorzystanie ram regulacyjnych, w których funkcjonujemy. Dla naszej Grupy charakterystyczne jest funkcjonowanie praktycznie wyłącznie na terenie Polski. Dlatego to właśnie specyfika krajowych regulacji jest tym, co w zasadniczy sposób uwarunkowuje naszą strategię i działalność operacyjną i częściowo odróżnia nas od naszych zachodnioeuropejskich konkurentów.

Idea wzajemnego zrozumienia jest nam niezwykle bliska. Dlatego też w dialogu z naszymi akcjonariuszami i obligatariuszami staramy się przybliżać determinanty polskiego rynku elektroenergetycznego. O regulacjach i rynku można przeczytać w naszej okresowej publikacji Big Book (tylko w języku angielskim). 

Podkreślamy, że elastyczność w działaniu operacyjnym jest naszym priorytetem. Elastyczność, która pozwoli nam na dostosowanie do zmieniających się zasad gry rynkowej. Dlatego też dużą wagę przykładamy do monitorowania regulacji, zarówno krajowych jak i na poziomie europejskim.