Energetyka charakteryzuje się planowaniem dalekosiężnym, wiele lat na przód. W niniejszym rozdziale chcemy pokazać trendy, z którymi liczymy się planując rozwój.

Większość  energii w Polsce (85%) produkowane jest w zawodowych elektrowniach cieplnych. W tej grupie 70% kotłów energetycznych i 2/3 turbozespołów ma ponad 30 lat, zatem znaczna część tych jednostek zbliża się do kresu zaplanowanego cyklu życia. Naturalnie jest to okazja do wymiany na nowsze technologie, bardziej wydajne i bardziej przyjazne dla środowiska. Jest to także okazja do zdywersyfikowania miksu paliwowego i technologicznego w systemie.

TRANSFORMACJA SEKTORA ENERGETYCZNEGO

DZIEDZICTWO (WCZORAJ)

ENERGETYKA JUTRA

Wzrost popytu na energię skorelowany ze wzrostem PKB

Wzrost popytu na energię mniej przewidywalny, bardziej skokowy. Presja na efektywność.

Odnawialne źródła energii jako technologia rozwojowa, znikomy udział w krajowym zużyciu energii.

 

 

 

 

 

OZE jako istotny element podaży energii.


(Zgodnie z Dyrektywą o odnawialnych źródłach energii 2009/28/WE państwa członkowskie UE mają wyznaczone cele na 2020 rok dotyczące procentowego udziału energii z OZE w zużyciu energii brutto. Cel wyznaczony dla Polski to 15%)

Energetyka jednokierunkowa: od elektrowni do konsumenta.

Energetyka dwukierunkowa z sieciami, które odbierają energię z rozproszonych instalacji.

Wytwarzanie oparte na ekonomii skali i elektrowniach systemowych. Energetyka monokulturowa – oparta prawie w całości o paliwa kopalne

Świadomość ekologiczna społeczeństwa. Restrykcyjne normy środowiskowe, tylko najlepsze dostępne technologie (BAT). Zachęty dla gospodarki niskoemisyjnej.

Firmy energetyczne jako dostawcy prądu i ciepła

Firmy energetyczne jako dostawcy kompleksowej obsługi

Elektrownie konwencjonalne pracujące w podstawie (24/7) – koszty pokrywane dzięki wolumenowi produkowanej energii.

Elektrownie konwencjonalne konkurują o klienta ze źródłami OZE, które mają priorytet odbioru i systemy wsparcia finansowego. Rynek dwutowarowy to rynek uwzględniający również wynagrodzenie za gotowość do pracy.

Rozwój OZE sprawia, że zmienia się model rynku i częściowo sposób funkcjonowania energetyki konwencjonalnej. Mniejsze obciążenie oznacza, że wynagrodzenie z tytułu wygenerowanego wolumenu energii nie będzie wystarczające do pokrycia pełnych kosztów jednostek wytwórczych. Spadek rentowności może prowadzić do ubytku mocy w systemie, a deficyt rezerw może być odczuwalny podczas braku podaży ze strony sił przyrody. Gotowość do działania jest usługą, która ma realną wartość dla gospodarki.

Energia jako dobro, którego nie da się przechowywać (podstawowa zasada na hurtowym rynku energii, która tłumaczyła śróddobową zmienność cen)

Budżety R&D kierowane na technologie magazynowania energii, postępująca komercjalizacja magazynowania energii w skali przemysłowej.

Motoryzacja oparta na ropie naftowej, jako element otoczenia.

Motoryzacja oparta na energii elektrycznej (auta na prąd jako źródło dodatkowego popytu). Potencjał e-motoryzacji w stabilizowaniu systemu w ciągu doby.

Prosty model konsumpcji energii

Inteligentne domy (smart home), inteligentne sieci (smart grid) oraz internet rzeczy, w którym urządzenia wymianiają się informacjami potrzebnymi do optymalnego zużycia energii.

Energetyka względnie stabilnego popytu i cen.

Większa zmienność cen z powodu rosnącego udziału źródeł niesterowalnych oraz podaży energii zależnej od pogody.

Polska jako samobilansujący się rynek izolowany.

Polska jako część zintegrowanego rynku europejskiego, rosnący wolumen wymiany transgranicznej.

Nie dyskutujemy z kierunkiem transformacji, ale zależy nam, żeby transformacja z modelu tradycyjnego do modelu przyszłości odbyła się w sposób harmonijny, przemyślany, skoordynowany.

Jak to robimy?

Wsparcie OZE i dylemat prosumenta

Wraz z popularyzacją, technologia OZE staje się bardziej wydajna i tańsza. Jednak w fazie rozwoju, nowe technologie potrzebują wsparcia, które jest finansowane z opłat za energię ponoszonych przez wszystkich odbiorców. Energetyka prosumencka, jakkolwiek stanowiąca jeden z mega-trendów rozwoju energetyki rozproszonej, obecnie korzysta ze wsparcia finansowanego przez ogół społeczeństwa.

Rosnąca dynamika zmian otoczenia

Ceny energii

Rosnąca dynamika zmian w otoczeniu energetyki wpływa na zmienność cen energii elektrycznej. Jednym z wniosków z analizy strategicznej Spółki jest konieczność większej elastyczności.

Przyczyny zmienności – m.in.:

  • zmiany technologiczne (rozwój OZE oraz implikacje dla rynku paliw kopalnych), 
  • w przyszłości: popyt na energię ze strony e-samochodów i częściowa substytucja ropy,
  • warunki atmosferyczne – pogoda wpływa na popyt i podaż, determinuje poziom generacji z wiatru i słońca, także zamarzanie hydroelektrowni oraz późniejsze roztopy, wysokie temperatury i niski poziom wody w rzekach tworzą ryzyka w chłodzeniu elektrowni konwencjonalnych,
  • zmiany w strukturze produkcji paliw (wyczerpywanie się starych złóż, odkrycia nowych zasobów)
  • postęp w telekomunikacji, integracja rynków finansowych i globalnych wahań,
  • administracyjne ograniczenie podaży (ETS, CO2) lub popytu (poziom umorzeń certyfikatów),
  • rozwój międzynarodowej infrastruktury przesyłowej i transportowej terminali, połączeń transgranicznych, dróg lądowych, kolejowych, kanałów żeglugi śródlądowej, 
  • czynniki geopolityczne (decyzje OPEC).

Implikacje zmienności

Zmienność otoczenia stwarza istotne wyzwania dla planowania długoterminowego, obniża ogólny apetyt na ryzyko i podnosi znaczenie zarządzania ryzykiem i polityki zabezpieczeń. 

W zmiennym otoczeniu źródłami przewagi są elastyczność operacyjna i finansowa, zdywersyfikowane źródła przychodów, umiarkowane zadłużenie oraz konserwatywne planowanie adekwatne do posiadanych zasobów. 

Atutem grupy PGE jest pionowa integracja, która wprowadza elementy naturalnego hedgingu. Np. jesteśmy jednocześnie sprzedawcą i nabywcą praw majątkowych (kolorowych certyfikatów).