rozwój

Energia, by iść naprzód

Rozwijamy się realizując oczekiwania interesariuszy – to jest właśnie rozwój zrównoważony. W tym rozdziale patrzymy na PGE z perspektywy strategicznej i myślimy o przyszłości. Przedstawiamy diagnozę otoczenia rynkowego, technologicznego i regulacyjnego, wyciągamy wnioski co do kierunku dalszego rozwoju oraz podsumowujemy to, co już udało się zrobić. Zwracamy też uwagę na ryzyka, z którymi musimy się liczyć.

Czym jest PGE

Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej w Polsce i jednym z największych producentów ciepła.

Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Zawsze dbamy, by wszystkie te elementy były najwyższej jakości.

Celem nadrzędnym, który nam przyświeca w działaniu jest wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wprowadzenie

Środowisko biznesowe

Prowadzimy naszą działalność głównie na terenie Polski, dlatego krajowe otoczenie makroekonomiczne ma kluczowy wpływ na nasze wyniki operacyjne i finansowe. Pamiętamy jednak o tym, że kondycja polskiej gospodarki zależy w dużym stopniu od sytuacji w całej Unii Europejskiej i na rynkach globalnych, a nasze środowisko biznesowe podlega szeregowi regulacji zarówno krajowych jak i unijnych. Umiejętne uwzględnienie wszystkich czynników jest kluczem do sukcesu rynkowego.

Z naszym zainteresowaniem wychodzimy poza krajowe granice. Monitorujemy globalne trendy i innowacje. Aby pozostać konkurencyjnym przedsiębiorstwem musimy być bardziej niż świadomi świata idącego naprzód.

Megatrendy

  • Planujemy nasz rozwój uwzględniając aktualne trendy sektorowe, chcemy być aktywnym uczestnikiem energetyki jutra.
  • Jesteśmy świadomi transformacji sektora energetyki i rosnącej zmienności otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Diagnoza trendów rynkowych

Rynki

  • Działamy na wielu rynkach: energii elektrycznej, ciepła, paliw, praw majątkowych, uprawnień do emisji CO2, czy rynku pracy
  • Dostosowujemy naszą organizację i jej aktywność na poszczególnych rynkach dążąc do efektywności na poziomie całej Grupy

Rynki na których jesteśmy obecni

Regulacje

  • Obserwujemy czynniki mające wpływ na kierunek zmian regulacyjnych: społeczne, ekonomiczne, środowiskowe.
  • Na bieżąco monitorujemy zachodzące zmiany regulacyjne, analizujemy ich wpływ na naszą działalność i staramy się z wyprzedzeniem do nich dostosować oraz zgodnie z ich duchem budować strategię rozwoju Grupy PGE.

Środowisko regulacyjne

Model budowy wartości

Dobre wyniki finansowe, czy same zyski pozostają dla nas istotne. Natomiast jesteśmy świadomi innych wartości, które są ważne dla naszych interesariuszy. Model budowy wartości wyjaśnia w jaki sposób działa PGE i jak przetwarzamy nasze zasoby w wartość dla interesariuszy. Dążymy do maksymalizacji korzyści dla naszych wszystkich interesariuszy w codziennej działalności odpowiednio wykorzystując aktywa PGE.

Model budowy wartości

Strategiczny kierunek

Efektywne działanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu wymaga wykorzystania planu działania.

PGE opracowało strategię. To nasza mapa drogowa na lata 2016-2020.

Strategia prowadzi nas ku zamierzonym celom. Wiemy, że osiągniemy długoterminowe cele, gdy zmodernizujemy energetykę konwencjonalną, gdy nasza działalność będzie bazowała na efektywności i elastyczności oraz gdy będziemy wprowadzać nowe technologie i modele biznesowe, zgodnie ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu.

Lider
wytwarzania
Niezawodny
i aktywny
Efektywność
i elastyczność
Nowe modele
biznesowe

Lider
wytwarzania

39% rynku wytwarzania w 2020

> 40%

po 2020

Inwestycje w nowe moce

Opole II, Turów 11

Modernizacja obecnych aktywów

Dostosowanie do
norm konkluzji BAT

Lider OZE

25% rynku

w 2030

Niezawodny
i aktywny

SAIDI

-56%

(2020)

SAIFI

-56%

(2020)

Średni czas przyłączenia

-40%

(2020)

Satysfakcja klienta

Efektywność
i elastyczność

Koszty kontrolowalne:

-3,5 mld PLN

(2016-2020)

Roczne koszty kontrolowalne:

-0,5 mld PLN

(2020)

CAPEX modernizacyjno-odtworzeniowy:

-0,5 mld PLN

(2016-2020)

Struktura organizacyjna:

nowy model

Nowe modele
biznesowe

EBITDA z nowej działalności:

Odsetek udanych wdrożeń

> 50%

Elektromobilność
PGE Ventures
PGE Nowa Energia
Współpraca z NCBR

Strategia w działaniu

Konsekwentnie wdrażamy w życie założenia strategii. Rozwijamy Grupę PGE zgodnie ze wskazanym kierunkiem budując trwałą wartość. Sukcesywnie prezentujemy podejmowane przez nas działania.

Wzrost organiczny

Wzrost zewnętrzny

Kogeneracja

Ryzyka dla strategii

PGE działa w konkurencyjnym otoczeniu. Nikt nie jest odporny na przejściowe trudności i dynamicznie zmieniające się otoczenie. Jesteśmy narażeni na szereg ryzyk i zagrożeń wynikających ze specyfiki naszej działalności, otoczenia rynkowego oraz regulacyjnego.

Zarządzanie ryzykiem to kształtowanie stosownych polityk, standardów i praktyk działania. W PGE idziemy o krok dalej, działamy. Dlatego też stworzyliśmy i rozwijamy wewnętrzne narzędzia IT wspomagające proces zarządzania ryzykiem i jego monitorowanie.

Konsekwentnie weryfikujemy i ulepszamy mechanizmy identyfikacji obszarów narażonych na ryzyko oraz sposoby pomiaru ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem
Ryzyka bieżącej działalności
Ryzyka strategiczne

Dowiedz się w jaki sposób dane treści są powiązane

Partnerstwo

Wzajemne zrozumienie

Odpowiedzialność

Dostawca pozytywnej energii