Polityka środowiskowa Grupy PGE wynika ze świadomej troski o środowisko naturalne. Chcemy być przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku, działającym z nim w pełnej harmonii i promującym zasadę zrównoważonego rozwoju.

Nasze ambicje zostały sformułowane w przyjętej przez Zarząd PGE Deklaracji w sprawie polityki środowiskowej. Zobowiązuje ona wszystkich pracowników Grupy do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez wdrażanie wysokich, ekonomicznie uzasadnionych standardów technologicznych.

Polityka środowiskowa w Grupie PGE realizowana jest poprzez:

 • odpowiedzialne wypełnianie wymagań, związanych z aspektami środowiskowymi, w tym zarówno wymagań określonych przez prawo, jak i wynikających z charakteru danej inwestycji,
 • planowanie rozwoju Grupy w oparciu o nowoczesne i przyjazne środowisku technologie, spełniające kryterium najlepszych dostępnych technik,
 • identyfikację wszystkich aspektów środowiskowych, ich okresowe przeglądy oraz stałe nadzorowanie aspektów znaczących,
 • minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez odpowiednie zarządzanie w obszarach gospodarki wodno-ściekowej oraz emisji do powietrza, ograniczanie ilości powstających odpadów oraz jak najefektywniejsze ich wykorzystanie,
 • minimalizowanie negatywnego oddziaływania na organizmy żywe poprzez prowadzenie badań przyrodniczych przed realizacją inwestycji oraz poprzez wdrażanie monitoringów powykonawczych służących do kontrolowania pracy instalacji,
 • racjonalne i oszczędne zużycie surowców, paliw i energii elektrycznej,
 • prowadzenie rekultywacji i zagospodarowanie terenów przekształconych działalnością górniczą oraz maksymalne zagospodarowanie kopalin towarzyszących,
 • systematyczny rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniom awarii,
 • podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania pracowników na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • wsparcie i uczestnictwo w propagowaniu idei ochrony środowiska w społecznych inicjatywach lokalnych i krajowych.

Deklaracja Zarządu Spółki w sprawie polityki środowiskowej

Oprócz zagwarantowania trwałej dbałości o środowisko naturalne Polityka ochrony środowiska GK PGE ma zabezpieczyć zgodność funkcjonowania Grupy z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, uregulować zasady monitorowania potencjalnych zmian w tym zakresie oraz zapewniać bezpieczeństwo w procesie wdrażania nowych uregulowań, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Od 2016 roku funkcjonuje w Grupie PGE Kodeks etyki, w którym również została ujęta kwestia zarządzania wpływem na środowisko naturalne. Wszyscy pracownicy Grupy PGE zobowiązani są do respektowania zasady „Dbamy o środowisko naturalne”:

 • Regularnie monitorujemy i zmniejszamy negatywny wpływ naszej działalności na środowisko
  Stale dążymy do zmniejszenia wpływu na środowisko zarówno w obszarze technologii stosowanych podczas wykonywania naszej działalności operacyjnej, jak i podczas codziennych obowiązków służbowych.
 • Efektywnie korzystamy z zasobów naturalnych
  Zmniejszamy wpływ naszej działalności na środowisko i promujemy zrównoważone wykorzystywanie niezbędnych nam zasobów naturalnych. Wyznaczamy sobie cele w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w naszym łańcuchu dostaw. Nasze inicjatywy obejmują działania, mające na celu zrównoważony rozwój technologii wytwarzania i przesyłu energii, zalesianie, redukcję zużycia wody i energii oraz recykling. Co roku publikujemy informacje o postępach w tej dziedzinie.
 • Stawiamy na innowacje
  Wspieramy innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia uciążliwości środowiskowej naszych produktów i usług.
 • Oceniamy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne
  Podczas podejmowania decyzji o modernizacjach i nowych inwestycjach zawsze ważnym kryterium jest dla nas efekt środowiskowy. Jesteśmy przekonani, że działając w sposób zrównoważony, przynosimy korzyść zarówno akcjonariuszom, jak i społeczeństwu.

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Za całokształt procesu zarządzania ochroną środowiska odpowiada centrala Grupy, nadzorując właściwą realizację procesów środowiskowych w poszczególnych liniach biznesowych przez stosowne komórki ds. ochrony środowiska.

Zarządzanie ochroną środowiska realizowane jest przez następujące procesy:

 • monitorowanie otoczenia prawnego,
 • nadzór nad systemami środowiskowymi,
 • zarządzanie czynnikami środowiskowymi,
 • monitorowanie, weryfikacja i raportowanie emisji CO2,
 • zarządzanie środowiskowymi decyzjami i pozwoleniami,
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska,
 • gospodarka odpadami, UPS, stosowania chemikaliów.

Funkcjonujący w Grupie System Zarządzania Środowiskowego jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001. Podstawowym zadaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne.

Koncepcja zunifikowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego ma służyć ujednoliceniu dokumentacji i poprawie efektywności zarządzania obszarem ochrony środowiska. Realizowane jest m.in. centralne zarządzanie aspektami środowiskowymi we wszystkich oddziałach PGE GiEK. Dokumentacja ta podlega aktualizacji z tytułu corocznego przeglądu. Dodatkowo w Oddziałach Zespół Elektrowni Dolna Odra i Elektrownia Opole funkcjonuje system ekozarządzania i audytu (EMAS PI:2999), który podlega corocznej weryfikacji wraz z opracowaną deklaracją środowiskową przez niezależnego akredytowanego weryfikatora.

W oddziałach PGE GiEK funkcjonują również laboratoria posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacyjnego, w zakresie systemu zarządzania jakością oraz m.in. metod badawczych węgla, żużla i popiołu zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoria te prowadzą między innymi niezbędne badania węgla, żużla i popiołu.

Załączniki