Naszą działalność prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami, w tym z normami dotyczącymi ochrony środowiska.

Jesteśmy świadomi, że wydobycie paliw kopalnych, produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, jak każda z aktywności człowieka, wiąże się w sposób naturalny z ingerencją w środowisko. Naszą działalność prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami, w tym z normami dotyczącymi ochrony środowiska. I staramy się być coraz skuteczniejsi.

Ochrona powietrza

Rozwijając segment kogeneracji znacząco wpływamy na polepszenie jakości powietrza w miastach, aktywnie walcząc ze smogiem.  Ciepło do ogrzewania zamiast w domowych piecach powstaje w wysokosprawnych elektrociepłowniach wyposażonych w wydajne systemy odazotowania, odsiarczania i filtrowania pyłów. Równocześnie dodatkowo produkujemy energię elektryczną.

Konsekwentne inwestycje w nasze aktywa wytwórcze sprawiły, że ich uciążliwość dla środowiska naturalnego jest minimalizowana. A wykorzystując najlepsze dostępne technologie dążymy do dalszej poprawy

W roku 2016 obniżyliśmy emisje dwutlenku siarki o 48%, tlenków azotu o 17%, a pyłów o 29%. Jest to jednak tylko niewielka część pracy, którą wykonaliśmy w ostatnich kilkunastu latach zmieniając się na lepsze. W latach 1989- 2016 PGE GiEK (Dotyczy elektrowni: Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra) zredukowała emisje: SO2 o 94%, NOx o 60 %, pyłu o 99%: 

Emisje

Od 1 stycznia 2016 roku instalacje PGE pracują zgodnie ze standardami emisyjnymi określonymi w Dyrektywie IED lub korzystają z mechanizmów derogacyjnych w niej przewidzianych. Celem derogacji jest zapewnienie istniejącym instalacjom dodatkowego czasu na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych określonych w IED lub zwolnienie z ich przestrzegania, gdy modernizacja takiego obiektu byłaby nieuzasadniona ze względu na przewidywany ograniczony czas eksploatacji. Niemniej jednak nie tylko dążymy do wypełnienia dopuszczalnych norm. Dążymy do spełniania jak wyższych standardów, starając się obniżyć emisje w jeszcze większym stopniu.

Emisje w 2016 r. a dopuszczalne normy emisji do atmosfery

Emisja SO2

Emisja NOx

Emisja pyłów

Realizowane przez nas megainwestycje są kolejnym skokiem ku lepszej jakości powietrza. Budowane przywykorzystaniu najlepszych światowych standardów technologicznych będą jeszcze czystsze. (Więcej na temat naszych inwestycji w rozdziale dotyczącym wzrostu organicznego). 

Szacowane efekty środowiskowe nowych bloków energetycznych w porównaniu z dotychczas funkcjonującymi. 

SO2NOxPył

SO2NOxPył

Dla nowych bloków przyjęto maksymalne wartości gwarantowane w umowach na wykonawstwo.

Emisja związków NOx, SOx, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza przez PGE GiEK S.A.

Waga istotnych emisji do powietrza [tony]              

2016

2015

2014

NOx

47.466

57.008

62.996

SOx

51.504

99.409

99.701

Pył zawieszony

2.072

2.921

2.973

Emisja dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich mocy produkcyjnych [kg/MWh]:

NOx

0,92

1,06

1,18

SOx

1,00

1,85

1,87

Pył zawieszony

0,04

0,05

0,06

Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi

Powstawanie odpadów jest nieuniknioną konsekwencją produkcji energii elektrycznej i ciepła w konwencjonalnych elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne i biomasę. Staramy się, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać je ponownie – z korzyścią dla środowiska i wspierając ekonomikę produkcji.

W procesie spalania i oczyszczania gazów odlotowych wytwarzanych jest kilka rodzajów odpadów:

 • mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, 
 • mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania, 
 • popioły lotne z węgla, 
 • żużle, popioły ze spalania i współspalania biomasy, 
 • piaski ze złóż fluidalnych, 
 • mikrosfery.

Odpady ze spalania węgla brunatnego stanowią ponad 91% odpadów paleniskowych ogółem. Specyficzne właściwości popiołów ze spalania węgla brunatnego oraz duża zmienność ich parametrów ograniczają możliwości gospodarczego wykorzystania tych substancji. Powoduje to konieczność deponowania ich w składowiskach i ponoszenia z tego tytułu kosztów (eksploatacyjnych i opłat środowiskowych) lub ich zagospodarowania poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych.

Popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego znajdują szerokie zastosowanie gospodarcze. Tak duże wykorzystanie związane jest z ich właściwościami, które pozwalają na szerokie zastosowanie w przemyśle cementowym, budowlanym lub drogowym.

Gips syntetyczny powstający w procesach oczyszczania gazów odlotowych charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizykochemicznymi, dzięki czemu jego właściwości są porównywalne do własności gipsu naturalnego.

W  2016 roku w instalacjach PGE GiEK S.A. wytworzono ponad 2 mln ton gipsu poreakcyjnego, w tym niemal 60% jako produkt uboczny, który znalazł zastosowanie w przemyśle budowlanym do produkcji płyt kartonowo – gipsowych oraz mas budowlanych. Produkt ten wykorzystywany jest również w przemyśle cementowym.

PGE  konsekwentnie doskonali i poszerza skalę wykorzystania odpadów paleniskowych, prowadzi badania i poszukuje nowych zastosowań z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Działania te wpisują się w politykę Unii Europejskiej, ukierunkowaną na ponowne użycie odpadów, ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizację niekorzystnych oddziaływań na środowisko poprzez m. in. ograniczenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach. 

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem w PGE GiEK S.A. [t].

 

2016

2015

2014

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji:

825,27

1203,69

1.184,00

Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)

470,18

524,96

 

545,00

Recycling

68,64

269,31

172,00

Spalanie (mass burn)

0,00

10,10

0,00

Unieszkodliwianie

215,69

180,06

337,00

Składowanie na składowiskach odpadów

0,11

61,46

47,00

Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie

70,65

157,80

83,00

Ilość odpadów innych niż niebezpieczne według metody utylizacji:

7.966.743,27

7.784.916,41

8.642.064

Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)

2.165.396,96

2.342.603,68

3.453.655,00

Recycling

319,06

46,07

464,00

Spalanie (mass burn)

0,00

0,00

0,00

Unieszkodliwianie

4.409,63

25.828,4

10.762,00

Składowanie na składowiskach odpadów

4.974.720,38

5.339.595,29

4.915.648,00

Magazynowanie

821.897,24

76.842,97

261.535,00

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem PGE EO S.A. [t].

 

2016

2015

2014

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji:

67,23

47,61

61,41

Unieszkodliwianie

3,50

3,50

0,00

Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie

46,79

14,65

2,00

Inne

16,94

29,45

59,41

Ilość odpadów innych niż niebezpieczne według metody utylizacji:

559,15

704,00

282,73

Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie

44,86

67,74

 

1,00

Inne

514,29

636,26

281,73

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem w PGE Dystrybucja S.A. [t].

 

2016

2015

2014

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji:

 

 

 

Przekazanie uprawnionym odbiorcom

2.875

3.604

3.158

Ilość odpadów innych niż niebezpieczne według metody utylizacji:

 

 

 

Przekazanie uprawnionym odbiorcom

7.318

8.615

7.624

Gospodarka wodno-ściekowa

Korzystamy z zasobów wodnych w sposób odpowiedzialny, w pełni zgodny z uzyskiwanymi przez nas pozwoleniami zintegrowanymi i wodnoprawnymi. Prowadzimy na bieżąco prowadzony monitoring w zakresie ilości i jakości pobieranych wód oraz odprowadzanych ścieków, a sprawozdania przekazujemy do właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

Na potrzeby technologiczne wykorzystywana jest woda z ujęć wód powierzchniowych, która jest następnie poddawana procesom oczyszczania i uzdatniania. W celu ograniczenia ilości zużycia wody surowej stosowane są obiegi zamknięte, a wykorzystaną wodę technologiczną oraz ścieki wykorzystuje się w innych procesach. Ścieki powstałe w wyniku działalności produkcyjnej elektrowni i elektrociepłowni poddawane są procesowi oczyszczania, w tym oczyszczaniu wielostopniowemu, a następnie odprowadzane są do wód powierzchniowych lub przekazywane do przedsiębiorstw komunalnych. Elementem ochrony czystości wód są nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. W oddziałach spółki stosowane są również tzw. zabezpieczenia bierne, służące ochronie wód podziemnych, np. przed skażeniem wyciekami ze zbiorników olejów i chemikaliów, czy odciekami z placów składowych węgla.

Eksploatacja złóż węgla brunatnego metodą odkrywkową, realizowana w kopalniach węgla brunatnego PGE GiEK S.A. – Bełchatów i Turów, wymaga uprzedniego odwodnienia górotworu, co ma istotny wpływ na warunki hydrogeologiczne i skutkuje zmianami stosunków hydrodynamicznych. Gospodarka wodna kopalń węgla brunatnego związana jest zarówno z odwodnieniem wgłębnym, jak i powierzchniowym odkrywek.  Wody z wyrobisk odprowadzane są do osadników terenowych, których zadaniem jest końcowe oczyszczenie wód na drodze naturalnej sedymentacji zawiesin wspomaganej filtrem roślinnym. Po oczyszczeniu wody te mają co najmniej II klasę czystości wód, co oznacza, że mogą być wykorzystywane do hodowli zwierząt, do celów rekreacji i sportów wodnych oraz kąpielisk. 

W ramach naszej działalności w obszarze hydroenergetyki jesteśmy zobowiązani do:

 • utrzymywania koryt rzek,
 • partycypacji w kosztach ponoszonych przez administratorów rzek,
 • partycypacji w kosztach zarybiania, jako rekompensaty za utrudnienia w migracji ryb, wynikające z przegrodzenia cieków budowlami piętrzącymi,
 • zapewnienia bezpiecznych warunków: składowania, transportu oraz utylizacji odpadów w celu zachowania wymogów ochrony środowiska naturalnego oraz wód.

Na bieżąco monitorujemy i czynnie uczestniczymy w programach rozwoju gospodarki wodnej, obejmujących utrzymanie koryt rzek i zbiorników retencyjnych. Spółka współpracuje między innymi z Ministerstwem Środowiska, Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i innymi podmiotami związanymi z gospodarką wodną, ochroną środowiska i „czystą energią”. Programy te umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie energetycznego potencjału cieków wodnych oraz ograniczają negatywny wpływ obiektów gospodarki wodnej, takich jak elektrownie wodne, na stan środowiska naturalnego.

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia [m3].

 

PGE GiEK S.A.

 

2016

2015

2014

Rzeczywista łączna ilość ścieków:

  17.489.119

16.214.313

18.236.614

Ilość ścieków w podziale na:

 

 

 

rzeki

17.213.189

16.014.247

18.002.263

jeziora

-

-

-

przedsiębiorstwa komunalne

275.906

200.066

234.351

Wody z odwodnienia zakładu górniczego / wody kopalniane

227.958.668

246.778.569

258.222.689

Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia

1.105.809.092

1.202.150.301

1.146.205.883

 

PGE Energia Odnawialna S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

 

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Rzeczywista łączna ilość ścieków:

77.360

70.295

59.657

117

234

295

Ilość ścieków w podziale na:

 

 

 

 

 

 

rzeki

71.938

63.661

52.423

117

234

295

jeziora

-

-

-

-

-

-

przedsiębiorstwa komunalne

5.422

6.634

7.234

-

-

-

Wody z odwodnienia zakładu górniczego / wody kopalniane

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Wody chłodnicze z otwartego obiegu

chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Zapobieganie emisjom hałasu i emisji pól elektromagnetycznych

Dopuszczalna wielkość emisji hałasu do środowiska dla każdej instalacji jest określona odpowiednimi pozwoleniami, w tym głównie pozwoleniami zintegrowanymi.

Pomiary emisji hałasu do środowiska wykonywane są planowo raz na dwa lata lub doraźnie na wniosek lub skargi podmiotów zewnętrznych. Pomiary emisji hałasu przeprowadzone w roku 2016 w elektrowniach i elektrociepłowniach nie wykazały istotnych przekroczeń dopuszczalnych emisji hałasu. Nieznaczne przekroczenie emisji hałasu (około 1,8 dB w porze nocy) stwierdzono w IV kwartale 2016 roku z terenu Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

W ramach działalności dystrybucyjnej wszelkie działania inwestycyjne prowadzimy w taki sposób, aby zminimalizować, w maksymalny możliwy do uzyskania sposób, negatywne oddziaływanie naszych obiektów na środowisko. Budowa nowych obiektów elektroenergetycznych lub przebudowa istniejących poprzedzana jest uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydawanej przez organy ochrony środowiska.

Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania instalacji emitujących pola elektromagnetyczne. Zgłoszenia wymagają stacje elektroenergetyczne i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110kV oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne (których równoważna moc promieniowana izotopowo wynosi nie mniej niż 15W), emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz. Nowe lub modernizowane instalacje eksploatowane przez PGE Dystrybucja są na bieżąco zgłaszane do organów ochrony środowiska właściwych ze względu na miejsce emisji.

Rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych

Nasze działania prośrodowiskowe nie są ukierunkowane wyłącznie na minimalizację efektów bieżących. Myślimy z wyprzedzeniem. Dbamy o przyszłe pokolenia.

Prowadzenie eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje wielkoobszarowe przekształcenia powierzchni terenu, które z kolei są czynnikiem powodującym zmiany w środowisku naturalnym, szczególnie w aspekcie krajobrazowym. Zasięg i rozmiar tych zmian uzależniony jest zarówno od przyjętej technologii eksploatacji, jak i wrażliwości poszczególnych komponentów środowiska.

Tereny poeksploatacyjne, zbędne dla prowadzenia eksploatacji złoża i zwałowania nadkładu, podlegają bieżącej rekultywacji w całym okresie działalności górniczej. Rekultywacja polega na przywracaniu terenom wartości użytkowych i przyrodniczych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Rekultywacja terenów wykonywana jest poprzez rekultywację techniczną (ukształtowanie terenu oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej) i rekultywacje biologiczną (przygotowanie gruntu, wprowadzanie roślinności i jej pielęgnacja). Rekultywacje na szeroką skalę realizowane są głównie na terenach odkrywkowych kopalni: KWB Turów i KWB Bełchatów.

Dotychczasowa eksploatacja złóż węgla brunatnego jest najlepszym dowodem na to, że nie zawsze idzie ona w parze z dewastacją powierzchni ziemi i stosunków wodnych, bowiem ma charakter przejściowy i nie godzi w sposób istotny w podstawowe procesy życia biologicznego. Duża skala produkcji przekłada się na znaczne zobowiązania wobec środowiska naturalnego. Strategia zrównoważonego rozwoju PGE oparta jest na trosce o minimalizowanie oddziaływania na środowisko. Wieloletnie doświadczenia oraz wdrażanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań technicznych i technologicznych przyjaznych środowisku, pozwala w znacznym stopniu ograniczyć skutki eksploatacji złoża węgla brunatnego. Przeprowadzone dotychczas rekultywacje przyczyniły się do powstania nowych ogromnych kompleksów leśnych i wodnych, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin.

Docelowo przyjmuje się, że po zakończeniu robót górniczych, zwałowisko wewnętrzne Pola Bełchatów, Szczerców (KWB Bełchatów) oraz Turowa (KWB Turów) zrekultywowane zostanie w kierunku leśnym natomiast wyrobiska górnicze w kierunku wodnym (strefy brzegowe w kierunku leśnym). Dodatkowo w Polu Szczerców zwałowisko zewnętrzne zrekultywowane zostanie w kierunku leśnym, rekreacyjno-sportowym, rolnym i gospodarczym.

Do tej pory na wszystkich terenach pogórniczych zasadziliśmy m.in. 40 milionów drzew i krzewów.

Żywym przykładem naszej aktywności jest Góra Kamieńsk, która została usypana z 1,4 mld mnadkładu zebranego z odkrywki w KWB Bełchatów. Po pracach rekultywacyjnych i zalesieniu, sztucznie usypane wzgórze jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem całorocznego aktywnego wypoczynku dla mieszkańców regionu.

 

Ochrona bioróżnorodności

Nieodłącznym etapem naszych inwestycji jest proces analizy otoczenia i środowiska przyrodniczego,

Elektrownia Bełchatów od kilkunastu lat prowadzi monitoring leśny w rejonie swojego oddziaływania. Podczas badań realizowanych w ramach projektu modernizacji bloków stwierdzono, że obecnie prowadzone działania eksploatacyjne mają marginalny wpływ na bioróżnorodność terenów sąsiadujących z elektrownią, a planowane instalacje dodatkowo ograniczą jej wpływ na istniejącą florę i faunę. Do podobnych wniosków doszli badacze, realizujący prace dla Elektrowni Turów.

Podejmujemy również działania związane z ochroną ptaków przed porażeniem prądem. Budujemy linie izolowane oraz konstrukcje na słupach przelotowych linii.

Przykładowym działaniem związanym z troską o zachowanie bioróżnorodności jest projekt PGE Dystrybucja prowadzony na rzecz ochrony bociana białego. Na terenie działania spółki montowane są metalowe konstrukcje wynoszące gniazda ponad linie elektroenergetyczne. Do tej pory zamontowaliśmy ich ponad 21 tys. sztuk. Jak wynika z naszych doświadczeń, działania są skuteczne – w ponad 90% przypadkach ptaki zasiedlają platformy.

Pomysłem na rewitalizację terenów, na których prowadzimy działalność jest projekt „Las pełen energii”. Akcja realizowana jest przez spółki grupy PGE we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych. Inicjatywa stanowi rekompensatę dla środowiska za nieuniknioną wycinkę drzew prowadzoną podczas prac eksploatacyjnych na sieciach elektroenergetycznych. W ciągu ostatnich czterech lat pracownicy naszej Grupy wraz z lokalnymi społecznościami w całym kraju posadzili prawie trzysta tysięcy młodych drzew.

PGE Energia Odnawialna na swoich farmach wiatrowych prowadzi monitoring ptaków i nietoperzy. Celem tego badania jest określenie rzeczywistego wpływu działania wiatraków na te zwierzęta. Wykorzystujemy w tym celu konstrukcje wież i turbin wiatrowych, które uniemożliwiają zakładanie gniazd. Stosujemy również specjalne oznakowanie na końcówkach łopat wiatraków, które umożliwiają dostrzeżenie potencjalnej przeszkody.

Zgodnie z wymogami ochrony środowiska naturalnego w nowo budowanych obiektach, jak i już funkcjonujących, stosowane są m.in. przepławki, umożliwiające wędrówkę ryb. W ramach tych prac w 2016 roku:

 • oddano do użytku przepławkę dla ryb na Stopniu Wodnym Żagań II,
 • rozpoczęto budowę przepławki dla ryb na Stopniu Wodnym Krzywaniec

Zielone Biuro

Naszej prośrodowiskowej aktywność nie staramy się wdrażać tylko w obiektach przemysłowych. Dbamy o to w naszych biurach w całej Polsce, wiedząc jak ważne jest kształtowanie właściwych postaw wśród naszych pracowników, szacunku do środowiska naturalnego oraz dbałości o zasoby firmy, które są naszym wspólnym dobrem.

W Grupie PGE już cztery największe spółki (PGE S.A., PGE GiEK, PGE Dystrybucja i PGE Energia Odnawialna) mogą pochwalić się niezależnym certyfikatem Zielonego Biura. Jest to ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane firmom, które w swoich budynkach biurowych wprowadzają proekologiczne rozwiązania, np. monitorują zużycie papieru, prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, ograniczają zużycie wody, ciepła i energii elektrycznej, oraz edukują pracowników i interesariuszy, promując wśród nich proekologiczne postawy. Wszystko po to, by w jak największym stopniu zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko.

Dlaczego otrzymanie certyfikatu Zielonego Biura jest dla nas tak ważne? Chcemy umacniać wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, a wyróżnienie przyznawane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska jest dla nas formą deklaracji, że konsekwentnie będziemy starali się zmniejszać nasz negatywny wpływ na środowisko.

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w PGE GiEK S.A.

 

2016

Informacje dodatkowe

Wartość kar pieniężnych nałożonych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

 

 

5.115

1) 500 PLN - kara za nieterminowe złożenie do Urzędu Marszałkowskiego zestawienia danych dot. odpadów za 2012 roku wymierzona decyzją WIOŚ woj. kujawsko-pomorskiego

2) 300 PLN - kara za nieterminowe i nieprawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów wymierzona mandatem po kontroli WIOŚ woj. zachodniopomorskiego

3) 4.315 PLN - kara za przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w 2015 roku wymierzona decyzją WIOŚ woj. lubelskiego.

Wartość kar pieniężnych zapłaconych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

 

 

4.615

1) 300  PLN - kara za nieterminowe i nieprawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów wymierzona mandatem po kontroli WIOŚ woj. zachodniopomorskiego

2) 4.315 PLN - kara za przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w 2015 roku wymierzona decyzją WIOŚ woj. lubelskiego

Wartość kar pieniężnych zmniejszonych (umorzonych) w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

5.922.146

1) 5.900.863 PLN - zmniejszenie do zera nałożonych kar administracyjnych za naruszenie warunków odprowadzania ścieków z Elektrociepłowni Bydgoszcz II w latach 2006-2009

2) 21 .283 PLN - zmniejszenie do zera kary za przekroczenie norm hałasu w 2013 roku w KWB Bełchatów