Jesteśmy ważnym partnerem dla lokalnych społeczności i samorządów. Podatki, jakie odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność biznesową, niejednokrotnie stanowią istotną część ich budżetu.

Wpływ podatkowy - samorządy w województwach* (w PLN)

Nasza działalność na poziomie centralnym i lokalnym przyniosła łącznie wpływy w kwocie ok. 4,7 mld zł w 2016 r. (ok. 5,0 mld zł w 2015 r.). Na tę kwotę składają się przede wszystkim: podatek akcyzowy i VAT, podatek dochodowy od osób prawnych, podatki i składki od wynagrodzeń pracowników PGE, podatek od nieruchomości oraz inne podatki i opłaty.

W rezultacie naszej działalności, w 2016 r. do samorządów (budżety gmin, powiatów i województw) wpłynęło łącznie blisko 646 mln zł (ok. 708 mln zł w roku 2015).

Wpływ podatkowy poszczególnych szczebli (w PLN)

Dane za 2016 r.

Dane za 2015 r.

Skarb Państwa

 3 036 516 213

 3 200 503 076

Ubezpieczenia społeczne

 1 065 832 726

 1 076 380 322

Budżety gmin

 342 825 587

 347 460 232

Budżety powiatów

 44 492 022

 45 347 014

Budżety województw

 258 609 778

 315 122 256

Łącznie

 4 748 276 326

 4 984 812 900

* Szacunek na podstawie deklaracji podatkowych oraz dokumentacji innych opłat dokonanych na rzecz samorządów wynikających z prawa. Podział na poszczególne szczeble samorządowe został dokonany w oparciu o informacje dotyczące kwot wpłacanych podatków przez poszczególne spółki PGE, zatrudnienia w poszczególnych spółkach i gminach oraz informacje o podziale dochodów z PIT i CIT pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w 2015 i 2016 r.

W gminie Kleszczów, będącej gmina lokalizacyjną dla największej w Europie elektrowni opalanej węglem brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego, ponad 50% wszystkich wydatków poniesionych przez samorząd w 2016 r. było sfinansowanych z podatków odprowadzanych przez Grupę PGE. Łączna kwota, jaką otrzymały różne jednostki terytorialne na poziomie gmin w wyniku prowadzonej przez nas działalności, wyniosła 343 milionów zł.

Zobacz także