Grupa PGE funkcjonuje w niezwykle złożonym i zmiennym otoczeniu regulacyjnym. Bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych i aktywne uczestnictwo w dialogu ze środowiskami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa jest elementem niezbędnym do prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej i wypełniania oczekiwań naszych interesariuszy. 

Aktywność ta przekłada się bezpośrednio na budowę wartości Grupy.

Nasza odpowiedzialność

Jesteśmy liderem rynku energii elektrycznej w Polsce. Zapewniamy bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Nasi pracownicy dysponują wiedzą i kompetencjami pozwalającymi na prezentowanie argumentów związanych z praktycznymi aspektami produkowania, dystrybuowania oraz dostarczania energii elektrycznej i ciepła. Jesteśmy więc naturalnym partnerem do dyskusji z ustawodawcą oraz administracją centralną oraz samorządową. Pozycja PGE to również społeczna odpowiedzialność – patrząc z perspektywy obowiązku bezpieczeństwa całego systemu elektroenergetycznego, za którym stoi bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw energii do naszych klientów.

Jak działamy?

Zależy nam na szerokiej i otwartej dyskusji o przyszłości polskiej elektroenergetyki. Dlatego też dążymy do zwiększania świadomości osób podejmujących decyzje oraz szerokiej opinii publicznej na temat problemów i wyzwań sektora elektroenergetycznego. Organizujemy i współorganizujemy konferencje i warsztaty dotyczące bieżącej sytuacji i problemów sektora:

  • kształtu i kierunków polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej, w tym standardów i limitów emisji przemysłowych,
  • rynku mocy,
  • planów modernizacji sektora energetycznego w Polsce,
  • modelu konkurencyjnego rynku energii elektrycznej,
  • odnawialnych źródeł energii,
  • prawa wodnego,
  • gospodarowania odpadami,
  • opodatkowania działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie energii elektrycznej i ciepła.

Przybliżamy wizję, strategię oraz stanowiska GK PGE w kwestiach ważnych dla bezpieczeństwa państwa i stabilnego rozwoju polskiej gospodarki. Nasi eksperci analizują konsekwencje decyzji regulacyjnych oraz politycznych w obszarze energetyki. Naszymi obserwacjami i analizami dzielimy się w zakresie funkcjonujących ram umożliwiających dialog z administracją oraz ustawodawcą. Bierzemy aktywny udział w posiedzeniach komisji i podkomisji parlamentarnych, gdzie staramy się zwracać uwagę na kwestie istotne dla GK PGE i całej branży energetycznej.

Partnerstwo branżowe

PGE jest członkiem szeregu organizacji zrzeszających przedstawicieli branży energetycznej i swoje opinie prezentuje również za ich pośrednictwem. Zapewnia to wypracowanie wyważonego stanowiska, uwzględniającego punkt widzenia wszystkich członków organizacji. Spółki z Grupy są członkami takich organizacji jak:

Uczestniczymy również w pracach organizacji biznesowych, m.in. Pracodawców RP, co zapewnia nam udział w procesach opiniotwórczych dotyczących energetyki oraz pozwala na uczestnictwo specjalistycznych szkoleniach. Z kolei jako członek Związku Pracodawców Energetyki mamy możliwość zgłaszania przedstawicieli pracodawców do Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej oraz udziału we wszystkich inicjatywach na rzecz kształtowania i rozwoju programów rządowych.