Uważamy, że podstawą dla trwałego, zrównoważonego rozwoju Grupy PGE jest utrzymywanie poprawnych, partnerskich relacji z instytucjami na bieżąco nadzorującym funkcjonowanie rynków, na których działamy. 

Dbamy o konstruktywny i transparentny dialog z niezależnym regulatorami rynkowymi i organami nadzorującymi rynek. Działamy zgodnie z zasadą Kodeksu etyki PGE: „Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności”.

Działalność prowadzona przez Grupę PGE podlega regulacjom i nadzorowi szeregu instytucji centralnych. Do najważniejszych zaliczyć należy:

Urząd Regulacji Energetyki

Do najważniejszych organów mających wpływ na bieżące działania grupy należy Urząd Regulacji Energetyki. Decyzje podejmowane przez Prezesa URE mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Grupy, zwłaszcza w obszarze koncesjonowania prowadzonej działalności. Respektujemy rolę URE jako instytucji mającej równoważyć ekonomikę funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych i interesy klientów. W naszym dialogu podstawą wzajemnego zrozumienia jest wspólne reprezentowanie celów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zrównoważony rozwój ekonomiczny.

Wyższy Urząd Górniczy

Naszą działalność górniczą prowadzimy zgodnie z wymogami WUG, mając na względzie interesy reprezentowanych przez nas interesariuszy – pracowników, społeczności lokalne, środowisko naturalne. Podobnie jak WUG dążymy do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalnego zagospodarowania złóż kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Dążąc do ciągłego spełniania rosnących oczekiwań w zakresie wymogów środowiskowych wobec realizowanych przez nas inwestycji oraz funkcjonujących instalacji. Z pełną odpowiedzialnością i świadomością odpowiedzialności za środowisko naturalne przeprowadzamy badania środowiskowe, m.in. dla naszego projektu farmy wiatrowej na Bałtyku, czy elektrowni jądrowej.

Urząd Dozoru Technicznego

Charakter działalności PGE powoduje, że ogromna ilość eksploatowanych przez nas urządzeń technicznych podlega dozorowi technicznemu. Spełnianie najwyższych wymagań technicznych naszych instalacji pozostaje dla nas priorytetem. Jest to wyrazem naszej odpowiedzialności za pracowników i społeczności lokalne.