Zależy nam na dobrych długofalowych relacjach z otoczeniem. Celem PGE jest być dobrym sąsiadem i partnerem we wszystkich naszych działaniach.

Aktywnie i odpowiedzialnie budujemy platformę do dialogu z naszymi interesariuszami podejmując liczne działania angażujące naszych partnerów biznesowych, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, klientów czy media.

Co jest dla nas ważne

Budowanie długoterminowej wartości naszej firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu.

Pierwszym krokiem było zaproszenie do współpracy pracowników. Na ankietę dotyczącą społecznej odpowiedzialności GK PGE odpowiedziało ok. 5% pracowników. W prace nad raportem zaangażowaliśmy również interesariuszy zewnętrznych. Proces ich identyfikacji rozpoczęliśmy od budowy mapy interesariuszy oraz definicji istniejących kanałów komunikacji z nimi.

Zaproszenie do procesu dialogu z zewnętrznymi interesariuszami zorganizowanego w 2014 r. przyjęli: Ministerstwo Gospodarki, organizacja pozarządowa z obszaru CSR, organizacja konsumencka, organizacja pozarządowa z obszaru społecznego, partner biznesowy – dostawca usług oraz agencja rządowa wyznaczająca politykę ochrony środowiska w Polsce.

Celem dialogu było poznanie realnych potrzeb i oczekiwań interesariuszy wobec Grupy PGE w ramach naszych strategicznych obszarów. Po trzech latach od sesji dialogowej i identyfikacji oczekiwań jesteśmy w stanie podzielić się naszymi rozwiązaniami jakie wypracowaliśmy w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb.

Dla celów prezentacyjnych w tym opracowaniu interesariusze i ich potrzeby zostały zagregowane według grup przedstawionych w raporcie.

Wszystko
Klient Środowisko naturalne Public affairs Inwestorzy Społeczności lokalne Pracownicy Działalność społeczna

Administracja rządowa

Nasza współpraca z administracją rządową jest zawsze oparta na dialogu oraz szacunku do prawa. W związku ze skalą i zakresem naszej działalności, jak również z charakterem naszego biznesu jesteśmy głęboko zaangażowani we współpracę z organami publicznymi. Ważna rola, jaką PGE odgrywa w polskiej gospodarce czyni nas naturalnym partnerem dla szerokiego spektrum instytucji rządowych.

Media

Jest to dla naszej spółki główny kanał komunikacji z interesariuszami. Media przekazują opinii publicznej informacje o naszych planach, wynikach i osiągnięciach, wobec czego przykładamy dużą wagę do starannego i proaktywnego podejścia do relacji z mediami, mając na uwadze rosnące znaczenie jakie ma dostęp do pełnej, kompletnej informacji o naszej spółce.

Organizacje branżowe sektora energetycznego

Jako członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) należymy do EURELECTRIC, gdzie reprezentujemy interesy europejskiego przemysłu energetycznego. Ta inicjatywa pozwala nam być na bieżąco oraz dzielić się naszą wiedzą. Daje nam to okazję aby wpłynąć na stanowisko Eurelectric w sprawach związanych z europejską legislacją. Będąc częścią Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej odgrywamy role w kształtowaniu polityki tej organizacji oraz wskazywaniu kierunków jej aktywności.

Organizacje pozarządowe

Bierzemy udział w działaniach wielu krajowych jak również międzynarodowych organizacji I stowarzyszeń. Spółki z naszej Grupy są aktywne zarówno na lokalnych, ogólnokrajowych a także międzynarodowych rynkach. Uczestniczymy w działaniach 25 różnych instytucji.

Partnerzy biznesowi

Z naszym autentycznym przywiązaniem do etyki biznesowej dążymy aby być uznanymi za wiarygodnego partnera. Wierzymy, że uczciwa i transparentna praktyka biznesowa jest niezbędna dla obustronnie udanej współpracy długoterminowej.

Pracownicy

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych warunków i stabilnego zatrudnienia dla naszych pracowników, jednocześnie dostarczając im ciekawych wyzwań zawodowych oraz szans realizacji unikalnych projektów. Traktujemy dialog społeczny jako nieodłączną część naszej działalności biznesowej.

Społeczności lokalne

Jesteśmy ważnym partnerem dla lokalnych społeczności – w szczególności dla samorządów lokalnych na obszarze gdzie prowadzimy działalność. Budujemy nasze relacje w oparciu o pewność, wzajemny szacunek oraz współpracę na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

Środowiska naukowe

Jesteśmy świadomi ogromnego potencjału kadry akademickiej i studentów. Dlatego angażujemy się w partnerskie projekty pro-rozwojowe z uczelniami wyższymi z całego kraju a także dbamy o właściwe wykorzystanie innowacyjnych prac naukowych oraz ludzkiego potencjału.

Akcjonariusze

Biuro Relacji Inwestorskich PGE dba o koordynację wszystkich czynności niezbędnych aby inicjować i podtrzymywać dobre relacje z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi akcjonariuszami. Oznacza to całościową i terminową komunikację z rynkiem.

Dostawcy

To, co kupujemy oraz od kogo kupujemy odgrywa dla nas istotne znaczenie. Polityka zaopatrzenia Grupy PGE kładzie nacisk na wysokie standardy etyczne i społeczne po stronie naszych potencjalnych dostawców.

Klienci

Jesteśmy zawsze przywiązani do bezpieczeństwa oraz wysokich standardów współpracy, proaktywnie spełniając zmieniające się potrzeby klientów. Zróżnicowana oferta PGE jest skrojona na miarę indywidualnych potrzeb odbiorców końcowych. Docieramy do klientów za pomocą różnych from kontaktu, łącznie z dedykowanymi centrami obsługi klienta jak również za pomocą centrum obsługi telefonicznej. Aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów przeprowadzamy regularne badania satysfakcji, używając zróżnicowanych kanałów komunikacji. Pomaga nam to w ciągłej poprawie jakości usług oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

Podwykonawcy

Proces inwestycyjny w naszym biznesie opiera się na obustronnie korzystnej współpracy z podwykonawcami, która przynosi pożądane rezultaty.

Regulator

Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest centralnym organem administracji państwowej w Polsce zgodnie z ustawą prawo energetyczne, który odpowiedzialny jest za regulację sektora energetycznego jak również za promowanie konkurencji. Prezes (URE) reguluje działania przedsiębiorstw energetycznych dążąc do równowagi między interesami firm energetycznych oraz klientów.

Społeczności lokalne

Zanim rozpoczniemy jakikolwiek projekt inwestycyjny prowadzimy dialog ze społecznością lokalną aby przekazać pełną informację odnośnie procesu inwestycyjnego, jak również aby poznać i spełnić oczekiwania społeczne, w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na otoczenie.

Klient

Rozwiń

INTERESARIUSZ

ZIDENTYFIKOWANE OCZEKIWANIA

DZIAŁANIA POJDĘTE PRZEZ PGE

Klienci

Stworzenie standardu informacji, edukacji i obsługi prosumentów.

W biurach obsługi klienta powstało nowe stanowisko Ambasadora Jakości, jest to pracownik, którego głównym zadaniem jest pomoc wszystkim osobom odwiedzającym BOK. Ambasadorzy udzielają informacji, pomagają w szybkim załatwieniu spraw oraz służą wszelką pomocą klientom biur.

Zaangażowanie klientów w inicjatywy partycypacyjne np. ograniczenie zużycia prądu w godzinach szczytu.

Grupa PGE prowadzi stałą edukację klientów w zakresie zarówno bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej, jak i z oszczędnego użytkowania energii w gospodarstwach domowych. Przykładowo na naszym kanale na YouTube dostępne są filmy, tłumaczące w jaki sposób zarządzać zapotrzebowaniem na energię elektryczna aby płacić niższe rachunki.

Obiektywizacja kryteriów badania satysfakcji klientów.

Badania opinii i satysfakcji klientów z naszych usług są realizowane przez niezależne instytucje badawcze. Badania są realizowane cyklicznie i pozwalają na obiektywny pomiar oraz porównanie opinii klientów z usług czterech grup energetycznych w kraju. Dodatkowo w naszych biurach obsługi można udzielić informacji zwrotnej dotyczącej przebiegu obsługi przez naszych pracowników za pomocą specjalnego narzędzia "Happy or not".

Stworzenie standardów przejrzystości umów i relacji z klientem.

Kampania "Daj się oświecić" skierowana do szerokiego grona odbiorców miała za zadanie uświadomić osoby podpisujące różnego rodzaju dokumenty, że należy przed ich podpisaniem szczegółowo je przeczytać. PGE dba o to, aby obecni i przyszli klienci zapoznawali się z treścią podpisywanej umowy, a w razie wątpliwości na ich pytania czekają pracownicy Biur Obsługi Klienta.

Tworzenie koalicji firm energetycznych na rynku polskim na rzecz promocji uczciwych zasad rynku.

PGE wraz z Towarzystwem Obrotu Energią oraz innymi firmami sektora bierze udział w kampanii informacyjnej "Sprawdź kto sprzedaje Ci energię". Program ma na celu edukację i ostrzeganie klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami.

Środowisko naturalne

Rozwiń

INTERESARIUSZ

ZIDENTYFIKOWANE OCZEKIWANIA

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ PGE

Środowisko naturalne

Prowadzenie strategicznej oceny całościowego wpływu środowiskowego GK PGE, ze szczególnym uwzględnieniem dużych, kluczowych inwestycji.

Przed rozpoczęciem każdej kluczowej inwestycji, przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko i uwzględniane w dokumentacji dotyczącej inwestycji.

Dobór rzetelnych partnerów przygotowujących dokumentację środowiskową w celu zapewnienia jak najlepszej ich jakości.

We wszystkich procesach inwestycyjnych oceny oddziaływania na środowisko dokonują wyspecjalizowani eksperci z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Działania kompensacyjne prowadzone w odniesieniu do wyników strategicznej oceny całościowego wpływu środowiskowego GK PGE.

Nieodłącznym etapem naszych inwestycji jest proces analizy otoczenia i środowiska przyrodniczego, a jej wyniki pozwalają nam na zaplanowanie właściwej rekultywacji terenu po zakończeniu inwestycji.

Public affairs

Rozwiń

INTERESARIUSZ

ZIDENTYFIKOWANE OCZEKIWANIA

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ PGE

Public affairs

Standard przestrzegania praw człowieka w łańcuchu dostaw/przy inwestycjach.

Przed podpisaniem umowy z wykonawcami, są oni weryfikowani przez Departamnet Zakupów PGE SA. Dodatkowo od 2016 r. w umowach z partnerami biznesowymi są oni zobowiązywani do przestrzegania Kodeksu Etyki GK PGE oraz zasad i wartości w nim zawartych. W 2017 roku rozpoczęły się prace nad Kodeksem dla dostawców.

Standard przeciwdziałania korupcji w odniesieniu do współpracy GK PGE z samorządami

W 2016 roku został opublikowany Kodeks Etyki, a pracownicy rozpoczęli szkolenia z zakresu wiedzy o Kodeksie Etyki i przeciwdziałania korupcji.

Inwestorzy

Rozwiń

INTERESARIUSZ

ZIDENTYFIKOWANE OCZEKIWANIA

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ PGE

Inwestorzy

Wzrost wartości spółki w długim terminie

W 2016 roku pod wpływen impulsów rynkowych zrewidowaliśmy strategię Grupy i jesteśmy zdeterminowani osiągnąć założone w niej cele wzrostowe organizacji.

Transparentna komunikacja z rynkiem

PGE posiada wykwalifikowany zespół ds. Relacji inwestorkich będący do dyspozycji inwestorów. Przedstawiciele Grupy a przede wszytkim Zarząd, uczestniczą w najważniejszych konferecjach dla inwestorów. Komunikacja spółki była wielokrotnie nagradzana na forum krajowym i europejskim.

Społeczności lokalne

Rozwiń

INTERESARIUSZ

ZIDENTYFIKOWANE OCZEKIWANIA

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ PGE

Społeczności lokalne

Komunikowanie z wyprzedzeniem planów inwestycyjnych.

Przed każdą dużą inwestycją opracowywany jest plan komunikacji. Grupa PGE pracuje obecnie nad zasadami dialogu z lokalnymi społecznościami, szczególnie przed kluczowymi dla danej społeczności inwestycjami.

Stworzenia modelu wsparcia klienta wrażliwego.

Wspieramy klientów w trudnej sytuacji życiowej. Tym, którzy nie mają możliwości zapłacenia rachunku w terminie, proponujemy rozłożenie płatności na raty. Możliwe jest również zainstalowanie tzw. licznika przedpłatowego umożliwiającego zakup okreslonej ilości energii przez klienta za kwotę, jaką planuje na ten cel przeznaczyć.

Edukacja na temat tego: „Jak się robi prąd?’’

Grupa PGE prowadzi edukację na szeroką skalę. Edukujemy zarówno najmłodszych - grupa w wieku od 5 do 9 lat ma możliwość obejrzenia w szkołach teatrzyku edukacyjnego. Starsze dzieci biorą udział w specjalnych lekcjach realizowanych przez PGE Dystrybucję. Natomiast do szerszej grupy odbiorców kierujemy filmy na kanale YouTube oraz specjalne broszury i informacje na stronie internetowej.

Stworzenie modelu podejścia do rozwoju biznesu w regionach mniej rozwiniętych gospodarczo i urbanistycznie.

Grupa PGE wspiera rozwój gospodarczy w regionach w których prowadzi działalność. Jesteśmy obecni jako klient lokalnych firm - podwykonawców i dostawców. Jednocześnie, nasze kopalnie, elektrownie i inne obiekty to miejsca pracy dla niemal 40 tysięcy pracowników zatrudnianych z rynku lokalnego.

Opracowanie procedur i standardów komunikacji zewnętrznej z samorządem i społecznością lokalną, tworzące model strategii dialogu społecznego.

Grupa PGE w Kodeksie Etyki oraz w Strategii CSR określiła dialog z lokalnymi społecznościami jako jeden z kluczowym elementów działania na rzecz swojego otoczenia. W 2017 roku rozpoczęto prace nad zasadami prowadzenia dialogu z lokalną społecznością, które pozwolą na uspójnienie działań i będą drogowskazem działań komunikacyjnych dla kierowników projektów przy kolejnych inwestycjach.

Monitorowanie stosowania dobrych praktyk w podmiotach uczestniczących w łańcuchu dostaw GK PGE.

Trwają prace nad Kodeksem postępowania dla dostawców. Grupa PGE w ramach możliwości sprawdzania weryfikacji przestrzegania zasad Kodeksu zamierza audytować dostawców pod względem spełniania określonych przez Grupę PGE norm i zasad.

Pracownicy

Rozwiń

INTERESARIUSZ

ZIDENTYFIKOWANE OCZEKIWANIA

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ PGE

Pracownicy

Tworzenie przez pracodawcę możliwości rozwoju zawodowego

Pracownicy PGE stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, programach rozwoju kompetencji menedżerskich, studiach podyplomowych oraz kursach języka obcego.

Dbanie przez pracodawcę o bezpieczeństwo pracy i stabilność zatrudnienia

PGE dba o to, aby nasi pracownicy mieli zagwarantowane bezpieczne miejsce pracy. Naszym stałym celem jest również promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy. Inicjatywy, które realizujemy w tym zakresie, opierają się przede wszytkim na działaniach prewencyjnych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń.

Zaangażowanie społeczne pracowników;

Od 2014 roku realizowany jest program wolontariatu pracowniczego PGE "Pomagamy". W dotychczasowych trzech edycjach programu wzięło udział około 300 pracowników. Dodatkowo organizowane są działania angażujące pracowników, takie jak wspólne sadzenie lasów czy spełnianie dziecięcych marzeń podczas akcji mikołajkowych.

Działalność społeczna

Rozwiń

INTERESARIUSZ

ZIDENTYFIKOWANE OCZEKIWANIA

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ PGE

Działalność społeczna

Współpracy z uczelniami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi na rzecz rozwoju innowacji.

PGE włącza się w pracę przy projekcie Kampus+, realizowanego przez Politechnikę Warszawską, którego ambicją jest stworzenie największego hubu innowacyjności związanego z obszarem Smart Living w Europie Środkowo-Wschodniej.

Działalność z zakresu zaangażowania społecznego i CSR nakierunkowana na potrzeby lokalne społeczności, w oparciu o strategię zaangażowania społecznego Fundacji GK PGE.

Fundacja PGE jest jednym z filarów zaangażowania społecznego PGE. Od 2011 roku wspiera rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne. Dodatkowo w Grupie PGE obowiązuje Procedura CCI (zaangażowania społecznego), która wyznacza główne obszary zaangażowania społecznego Grupy PGE.

Wpływ na stymulowanie kierunku i rozwoju badań i środowisk naukowych w Polsce poprzez wskazywanie przewidywanych potrzeb biznesowych.

Grupa PGE prowadzi długoletnią współpracę z licznymi uczelniami w niemal całej Polsce. Wspólne projekty mają na celu budowanie wiedzy wśród studentów poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań czy technologii wspierających działalność PGE.

Przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat możliwości współpracy z Grupą PGE w obszarze R&D.

Grupa PGE jest otwarta na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Na stronie Grupy dostępna jest zakładka, która pozwala na szybki kontakt osób zainteresowanych współpracą.
Energia Innowacji, czyli konkurs dla młodych naukowców po raz pierwszy został zorganizowany w 2016 roku. Jego celem jest nawiązanie współpracy ze środowiskiem akademickim oraz identyfikacja innowacyjnych projektów w obszarach zgodnych z działalnością Grupy Kapitałowej PGE. Do I edycji konkursu zgłoszono 39 innowacyjnych projektów.

Potrzeba uwzględnienia innowacyjnych sposobów działania, inteligentnych rozwiązań technologicznych i ich komunikacji, innowacyjności we wszystkich wymiarach strategicznych działań biznesowych i CSR GK PGE.

PGE rozpoczęła liczne projekty nakierowane na innowacyjność wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W 2016 roku powołana została spółka ElectroMobility Poland, której celem jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności w Polsce. W 2017 roku Grupa PGE poszerzyła pracę ze start-up'ami co przełożyło się na powstanie dwóch nowych spółek wspierających innowacyjne projekty - PGE Ventures oraz PGE Nowa Energia.
Trwają prace nad systemami typu Smart Home i Smart Living oraz Smart City.