Program inwestycyjny w branży energetycznej charakteryzuje się cyklicznością wynikającą ze skali inwestycji. Grupa PGE korzysta z finansowania dłużnego, aby przyspieszyć rozwój.

Przeznaczamy na inwestycje środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej a rynek długu pozwala nam zwiększyć skalę naszych inwestycji oraz skrócić czas potrzebny do ich realizacji.

Budowa dużych projektów infrastrukturalnych trwa 4-5 lat, a okres ich spłaty to kolejne 20 lat. Staramy się, w miarę możliwości, dopasowywać zapadalność długu do horyzontu inwestycyjnego projektu.

Polityka finansowania

Nasza długoterminowa strategia finansowania zakłada dywersyfikację źródeł, uwzględniając:

  • kredyty w bankach komercyjnych,
  • preferencyjne finansowanie oraz
  • instrumenty dłużne.

Niemal całość przepływów pieniężnych PGE generowana jest w polskich złotych, naturalnie więc szukamy finansowania z krajowych źródeł. Zaletą rynku Euroobligacji jest duża płynność i elastyczność.

Kluczowymi cechami branymi pod uwagę przy doborze finansowania są optymalne koszty, wystarczająca płynność (głębokość rynku) oraz horyzont czasowy (zapadalność).

Poziom zadłużenia

Na koniec 2016 roku łączne zadłużenie Grupy PGE (zadłużenie brutto) wynosiło 10 mld zł. Należy jednak podkreślić, że środki pieniężne na rachunkach Grupy PGE a także lokaty i depozyty wynosiły 4,9 miliarda złotych. Oznacza to, że zadłużenie netto wynosiło 5,1 mld. Podstawowym źródłem finansowania dłużnego były kredyty i pożyczki (6,2 mld zł) oraz wyemitowane obligacje (3,8 mld).

W ujęciu relatywnym, uwzględniającym skalę przedsiębiorstwa, zadłużenie Grupy PGE jest umiarkowane. Na koniec 2016 roku relacja długu netto do wyniku EBITDA wynosiła 0,7x. Na tle sektora europejskich spółek energetycznych Grupa PGE pozostaje jednym z najmniej zadłużonych podmiotów.

Wierzycieli na całym świecie łączy jedno – chcą być spokojni, że odzyskają pieniądze, które pożyczyli (głównym zmartwieniem każdego pożyczkodawcy jest niewypłacalność dłużnika).

Umiarkowane zadłużenie oraz mocna pozycja rynkowa sprawiają, że instrumenty dłużne Grupy PGE postrzegane są jako inwestycja relatywnie bezpieczna. Znajduje to potwierdzenie w ocenach agencji ratingowych.

Agencja ratingowa

Moody’s

Fitch

Długoterminowy rating spółki (IDR)

Baa1

BBB+

Perspektywa ratingu

stabilna

stabilna

Data ostatniego potwierdzenia ratingu

Listopad 2016

Sierpień 2016