Łącznie kapitał Grupy PGE dzieli się na 1.869.760.829 akcji, z których 1.072.984.098 (57,39%) jest w posiadaniu inwestora strategicznego – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii. 

Łącznie kapitał Grupy PGE dzieli się na 1.869.760.829 akcji, z których 1.072.984.098 (57,39%) jest w posiadaniu inwestora strategicznego – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii. Pozostałe 42,61% znajduje się w wolnym obrocie (free float).

Inwestor Strategiczny

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 2017 poz. 95) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wpisana jest do Wykazu Spółek o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259) akcje PGE nie mogą być zbyte przez Skarb Państwa. Jest to czynnik stabilizujący skład akcjonariatu.

Skarb Państwa jest akcjonariuszem posiadający specjalne uprawnienia kontrolne. Statut Spółki przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa w zakresie:

  • wniosku o zwoływanie Walnego Zgromadzenia (WZ),
  • wpływu na porządek obrad WZ,
  • powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia, bez konieczności uchwały WZ.

Free float

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) tożsamość akcjonariusza podawana jest do publicznej wiadomości, jeżeli przekroczy on 5% udziałów w akcjonariacie. Jeżeli akcjonariusz posiada poniżej 5%, nie ma on obowiązku ujawniania się.

Precyzyjne ustalenie akcjonariatu nie jest możliwe. Udział w Walnym Zgromadzeniu spółki jest dobrowolny, zaś dywidenda przekazywana jest za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich. W praktyce, jako spółka giełdowa, traktujemy każdego inwestora jako potencjalnego akcjonariusza. Zgodnie z przepisami i najlepszą praktyką dbamy, aby wszyscy inwestorzy mieli równy dostęp do informacji.

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) uważane są, co do zasady, za inwestorów długoterminowych –
w ramach monitoringu akcjonariatu zidentyfikowaliśmy OFE wchodzące w skład akcjonariatu PGE
(wg. stanu raportowanego za 2016 rok) – szczegóły zaprezentowane są na powyższym wykresie.  

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Otwarte Fundusze Emerytalne posiadały łącznie 226 milionów akcji PGE (czyli 12,1%). Według grudniowych danych największy udział miały fundusze Nationale-Nederlanden około 3,2% oraz AVIVA około 2,3%.

Łącznie krajowe fundusze emerytalne i Skarb Państwa stanowiły niespełna 70% akcjonariatu. Zatem pozostałe 30% dzieliło się pomiędzy inwestorów indywidualnych (przypuszczalnie w większości krajowych) oraz inwestorów instytucjonalnych – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz ich zagraniczne odpowiedniki (mutual funds). Akcje PGE Polskiej Grupy Energetycznej wchodzą w skład indeksów giełdowych m.in. WIG20 – w związku z tym w akcjonariacie Grupy PGE znajdują się także tzw. fundusze ETF, które replikują w swoich portfelach skład indeksu.

Transparentność i zaufanie

Podstawowe cele polityki informacyjnej PGE to przejrzystość i współpraca w oparciu o wzajemne zaufanie. Wierzymy, że transparentna polityka informacyjna pozwala budować wartość dla wszystkich akcjonariuszy spółki. 

Długi dystans

Inwestorzy mają różne strategie inwestycyjne i różne horyzonty inwestycyjne. Jedni inwestorzy są bardziej aktywni, inni bardziej cierpliwi. Wierzymy, że każdy inwestor działa w swoim indywidualnym interesie. Rynek kapitałowy funkcjonuje w rytm wyników kwartalnych. Jednak energetyka to branża, w której planowanie ma charakter długofalowy. Dlatego punkt widzenia Zarządu jest w naturalny sposób zbieżny z perspektywą akcjonariusza długoterminowego.

Oczywiście, aby zrealizować dalekosiężne plany, niezbędna jest codzienna troska o kondycję finansową przedsiębiorstwa. Jej odzwierciedlenie znajduje się w wynikach kwartalnych. Publikacja wyników kwartalnych jest okazją do monitoringu kondycji przedsiębiorstwa i postępów w jego rozwoju.