w mln PLN Kapitał podstawowy Kapitał z wyceny instrumentów finansowych Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane RAZEM Udziały nie-kontrolujące RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
Nota 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5   20.6  
1 STYCZNIA 2015 ROKU 18.698 (61) (1) 9.231 16.901 44.768 116 44.884
Strata netto za okres sprawozdawczy - - - - (3.032) (3.032) (5) (3.037)
Inne całkowite dochody - 40 - - 12 52 - 52
CAŁKOWITE DOCHODY - 40 - - (3.020) (2.980) (5) (2.985)
Podział zysków lat ubiegłych - - - 3.778 (3.778) - - -
Dywidenda - - - - (1.458) (1.458) (4) (1.462)
Zmiany w składzie Grupy - - - - - - 68 68
Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych - - - - (10) (10) (78) (88)
Pozostałe zmiany - - - - 1 1 (1) -
TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI - - - 3.778 (5.245) (1.467) (15) (1.482)
31 GRUDNIA 2015 ROKU 18.698 (21) (1) 13.009 8.636 40.321 96 40.417
Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - 2.568 2.568 (2) 2.566
Inne całkowite dochody - 168 4 - 200 372 - 372
CAŁKOWITE DOCHODY - 168 4 - 2.768 2.940 (2) 2.938
Podział zysków lat ubiegłych - - - 1.301 (1.301) - - -
Dywidenda - - - - (467) (467) (4) (471)
Podwyższenie kapitału podstawowego 467 - - (467) - - 10 10
Podatek od podwyższenia kapitału - - - (110) - (110) - (110)
Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych - - - - (2) (2) (4) (6)
Pozostałe zmiany - - - (3) - (3) - (3)
TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI 467 - - 721 (1.770) (582) 2 (580)
31 GRUDNIA 2016 ROKU 19.165 147 3 13.730 9.634 42.679 96 42.775