w mln PLN Nota Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
AKTYWA TRWAŁE      
Rzeczowe aktywa trwałe 9 51.365 47.068
Nieruchomości inwestycyjne 10 27 30
Wartości niematerialne 11 653 904
Należności finansowe 25.1.1 237 142
Instrumenty pochodne 25.1.2 356 43
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 25.1.3 37 15
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 12 402 8
Pozostałe aktywa długoterminowe 16.1 730 1.063
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 13.1 268 313
    54.075 49.586
AKTYWA OBROTOWE      
Zapasy 14 1.596 1.959
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 15 2.349 2.172
Należności z tytułu podatku dochodowego   19 101
Instrumenty pochodne 25.1.2 9 7
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 25.1.1 6.325 3.748
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 25.1.3 4 4
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 16.2 416 599
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 2.669 3.104
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży   12 16
    13.399 11.710
SUMA AKTYWÓW   67.474 61.296
       
KAPITAŁ WŁASNY      
Kapitał podstawowy 20.1 19.165 18.698
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych 20.2 147 (21)
Różnice kursowe z przeliczenia 20.3 3 (1)
Kapitał zapasowy 20.4 13.730 13.009
Zyski zatrzymane 20.5 9.634 8.636
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ   42.679 40.321
Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym 20.6 96 96
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY   42.775 40.417
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE      
Rezerwy długoterminowe 21 5.004 6.044
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 25.1.4 9.603 5.118
Instrumenty pochodne 25.1.2 30 55
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13.2 1.191 852
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 23.1 1.141 1.192
Pozostałe zobowiązania finansowe 25.1.5 33 34
    17.002 13.295
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE      
Rezerwy krótkoterminowe 21 2.181 1.809
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 25.1.4 411 291
Instrumenty pochodne 25.1.2 - 34
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 25.1.5 3.556 3.945
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   6 5
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 23.2 119 112
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 24 1.424 1.388
    7.697 7.584
RAZEM ZOBOWIĄZANIA   24.699 20.879
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ   67.474 61.296