w mln PLN Nota Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ      
Zysk/(strata) brutto   3.274 (3.756)
Podatek dochodowy zapłacony   (327) (616)
       
Korekty o pozycje:      
Udział w zysku/stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności   45 -
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy aktualizujące   3.864 11.817
Odsetki i dywidendy, netto   116 134
Zysk/ strata na działalności inwestycyjnej 27.1 (131) (28)
Zmiana stanu należności 27.1 (275) (236)
Zmiana stanu zapasów 27.1 342 224
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 27.1 (169) 318
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2 27.1 (96) (860)
Zmiana stanu rezerw 27.1 (244) (348)
Pozostałe   (8) 128
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   6.391 6.777
       
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ      
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   18 39
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 27.2 (7.935) (8.606)
Sprzedaż aktywów finansowych   - 74
Założenie lokat powyżej 3 m-cy 27.2 (2.867) (243)
Rozwiązanie lokat powyżej 3 m-cy 27.2 566 233
Nabycie aktywów finansowych oraz zwiększenie udziału w spółkach Grupy PGE 27.2 (467) (97)
Pozostałe   29 6
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   (10.656) (8.594)
       
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ      
Wpływy z tytułu emisji udziałów i akcji akcjonariuszy niekontrolujących    10 -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów i emisji obligacji 27.3 4.652 648
Spłata pożyczek, kredytów, obligacji i leasingu finansowego 27.3 (203) (311)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom 27.3 (471) (1.462)
Odsetki zapłacone 27.3 (196) (176)
Pozostałe   38 36
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   3.830 (1.265)
       
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW   (435) (3.082)
Różnice kursowe netto   1 4
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 17 3.101 6.183
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 17 2.666 3.101
O ograniczonej możliwości dysponowania   107 333