w mln PLN  Nota Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT      
       
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7.1 28.092 28.542
Koszt własny sprzedaży 7.2 (23.174) (30.066)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY   4.918 (1.524)
Koszty sprzedaży i dystrybucji 7.2 (1.429) (1.408)
Koszty ogólnego zarządu 7.2 (977) (825)
Pozostałe przychody operacyjne 7.3 1.171 431
Pozostałe koszty operacyjne 7.3 (171) (263)
ZYSK/(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   3.512 (3.589)
Przychody finansowe 7.4 191 156
Koszty finansowe 7.4 (384) (323)
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności 7.5 (45) -
ZYSK/(STRATA) BRUTTO   3.274 (3.756)
Bieżący podatek dochodowy 8.1 (414) (461)
Odroczony podatek dochodowy 8.1 (294) 1.180
ZYSK/(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY   2.566 (3.037)
       
INNE CAŁKOWITE DOCHODY      
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:      
Wycena instrumentów finansowych 20.2 1 -
Wycena instrumentów zabezpieczających 20.2 206 49
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 20.3 4 -
Podatek odroczony 8.1 (39) (9)
Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:      
Zyski i straty aktuarialne z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 22 249 15
Podatek odroczony 8.1 (47) (3)
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności 7.5 (2) -
INNE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY, NETTO   372 52
       
RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY   2.938 (2.985)
       
ZYSK/(STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA:      
– akcjonariuszy jednostki dominującej   2.568 (3.032)
– udziały niekontrolujące   (2) (5)
       
CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA:      
– akcjonariuszy jednostki dominującej   2.940 (2.980)
– udziały niekontrolujące   (2) (5)
       
ZYSK/(STRATA) NETTO I ROZWODNIONY ZYSK/(STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) 20.7 1,37 (1,62)