W nocy z 26 na 27 września 2016 roku rozpoczął się proces osuwiskowy na zwałowisku wewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Kopalnia czasowo zmniejszyła wydobycie węgla, co przełożyło się na ograniczenie wykorzystania zdolności wytwórczych elektrowni. Ograniczenie to spowodowało, że wielkość nadwyżki kontraktów sprzedażowych ponad dostępne zdolności wytwórcze w Elektrowni Turów zostały przeniesione na inne wolne zdolności wytwórcze w GK PGE. Produkcja energii elektrycznej z jednostek GK PGE wynikała z nowego poziomu rozkładu kontraktacji na poszczególne jednostki wytwórcze i była realizowana zgodnie z potrzebami Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W dniu 5 października 2016 roku została zakończona akcja ratownicza, której celem było zabezpieczenie sprzętu i infrastruktury, a sytuacja w rejonie osuwiska ustabilizowała się. Dostawy węgla do elektrowni odbywały się na bieżąco dzięki korzystaniu z zasobnika węglowego, w którym zmagazynowane są zapasy paliwa, oraz dzięki uruchamianiu kolejnych węglowych frontów wydobywczych. Od 7 października 2016 roku w kopalni działa front zwałowy, który umożliwia zdejmowanie nadkładu przykrywającego pokłady węgla brunatnego. W wyniku osuwiska zwałowarka i część układu transportowego oraz infrastruktury towarzyszącej zostały zniszczone. W związku z powyższym w 2016 roku Spółka rozpoznała koszty w wysokości 19 mln PLN, na które składają się odpisy aktualizujące wartość uszkodzonych składników majątku oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych.

Obecnie sytuacja geologiczno – inżynierska w rejonie osuwiska i jego otoczeniu jest stabilna. Do końca 2016 roku przywrócono pełne dostawy węgla do przyległej Elektrowni Turów oraz zapewniono odbiór popiołu i ograniczonej ilości nadkładu. Wykonano szereg prac projektowych w celu dostosowania układu transportowego na zwałowisku wewnętrznym jak i w wyrobisku górniczym do zaistniałej sytuacji. Dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem osuwiska i przywróceniem sprawności technologicznej w 2016 roku wyniosły 23 mln PLN. Całkowita kwota odszkodowania uzyskanego z tego tytułu w 2016 roku wyniosła 49 mln PLN.

Obecnie dostawy paliwa do Elektrowni Turów realizowane są bez ograniczeń, a praca jednostek wytwórczych w Elektrowni Turów przebiega zgodnie z planem i potrzebami krajowego systemu energetycznego.

Oszacowana na 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wartość kosztów i nakładów inwestycyjnych w latach 2017-2019 niezbędnych do odtworzenia uszkodzonego i utraconego majątku powstałych na skutek osuwiska, wynosi około 142 mln PLN. W kwocie tej ujęto przede wszystkim koszty związane z odbudową zwałowarki, budową i przebudową przenośników taśmowych oraz makroniwelacją zwałowiska wewnętrznego.