Transakcje Grupy Kapitałowej PGE z jednostkami powiązanymi są dokonywane w oparciu o ceny rynkowe dostarczanych towarów, produktów i usług lub oparte są o koszt ich wytworzenia.

32.1 Jednostki stowarzyszone i współkontrolowane

Łączna wartość transakcji, sald z jednostkami stowarzyszonymi i współkontrolowanymi została przedstawiona w tabeli poniżej.

w mln PLN

 

 

Rok zakończony

31 grudnia 2016

Rok zakończony

31 grudnia 2015

Sprzedaż do jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych

88

7

Zakupy od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych

571

-

w mln PLN

 

 

Stan na dzień

31 grudnia 2016

Stan na dzień

31 grudnia 2015

Należności handlowe od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych

41

1

Zobowiązania handlowe wobec jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych

16

-

Wzrost obrotów i sald wynika z uwzględnienia w niniejszym sprawozdaniu finansowym Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Podmiot ten jest traktowany jako jednostka współkontrolowana.

32.2 Spółki zależne od Skarbu Państwa

Dominującym właścicielem PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. jest Skarb Państwa, w związku z tym zgodnie z MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych spółki Skarbu Państwa są traktowane jako podmioty powiązane. Spółki Grupy PGE identyfikują szczegółowo transakcje z około 40 najważniejszymi spółkami zależnymi od Skarbu Państwa.

Łączna wartość transakcji, sald z powyższymi jednostkami została przedstawiona w tabeli poniżej.

w mln PLN

 

 

Rok zakończony

31 grudnia 2016

Rok zakończony

31 grudnia 2015

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych

2.137

2.509

Zakupy od podmiotów powiązanych

3.579

3.539

w mln PLN

 

 

Stan na dzień

31 grudnia 2016

Stan na dzień

31 grudnia 2015

Należności handlowe od podmiotów powiązanych

313

383

Zobowiązania handlowe wobec podmiotów powiązanych

418

387

Największe transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa dotyczą spółek Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Enea S.A., ENERGA – OBRÓT S.A., PKN Orlen S.A. oraz zakupu węgla od polskich kopalń.

Ponadto Grupa Kapitałowa PGE dokonuje istotnych transakcji na rynku energii za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. Z uwagi na fakt, iż jednostka ta zajmuje się jedynie organizacją obrotu giełdowego, zakup i sprzedaż za jej pośrednictwem nie są traktowane jako transakcje z podmiotem powiązanym.

32.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej

Główna kadra kierownicza obejmuje Zarząd i Radę Nadzorczą jednostki dominującej oraz istotnych spółek zależnych. 


 

tys. PLN

Rok zakończony

31 grudnia 2016

Rok zakończony

31 grudnia 2015

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)

32.508

30.877

Świadczenia po okresie zatrudnienia

9.446

4.542

ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA GŁÓWNEJ KADRY KIEROWNICZEJ

41.954

35.419

Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej 

15.395

13.720

ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA  KADRY KIEROWNICZEJ

57.349

49.139


 

tys. PLN

Rok zakończony

31 grudnia 2016

Rok zakończony

31 grudnia 2015

Zarząd jednostki dominującej

11.669

6.217

w tym świadczenia po okresie zatrudnienia

3.066

(46)

Rada Nadzorcza jednostki dominującej

510

407

Zarządy - jednostki zależne

27.448

27.394

Rady Nadzorcze - jednostki zależne

2.327

1.401

RAZEM

41.954

35.419

Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej 

15.395

13.720

ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ

57.349

49.139

Wzrost wynagrodzeń kadry kierowniczej spowodowany jest przede wszystkim wzrostem świadczeń po okresie zatrudnienia (wypowiedzenia, zakaz konkurencji).

Członkowie Zarządów niektórych spółek Grupy Kapitałowej zatrudnieni są na podstawie umów cywilno-prawnych o zarządzanie (tzw. kontrakty menadżerskie). W nocie 7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym wynagrodzenia z tego tytułu są prezentowane w pozycji pozostałych kosztów rodzajowych.