27.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk/ strata na działalności inwestycyjnej


w mln PLN

 

Rok zakończony

31 grudnia 2016

Rok zakończony

31 grudnia 2015

Zysk/ (strata) na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

(11)

(20)

Zysk/(strata) na zbyciu finansowego majątku trwałego

-

(15)

Wynikowa zmiana odpisów na udziały i inne aktywa finansowe

(84)

-

Wycena memoriałowa papierów wartościowych

(1)

(12)

Wycena memoriałowa instrumentów pochodnych

(62)

(5)

Pozostałe

27

24

ZYSK/ STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAZEM

(131)

(28)

Zmiana stanu należności


w mln PLN 

 

Rok zakończony

31 grudnia 2016

Rok zakończony

31 grudnia 2015

Zmiana  należności finansowych długoterminowych

(95)

(17)

Zmiana stanu należności z tytuł dostaw i usług i pozostałych należności finansowych

(2.577)

(233)

Korekta o zmianę stanu objętych obligacji

89

-

Korekta o zmianę stanu lokat i depozytów

2.311

11

Pozostałe

(3)

3

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI, RAZEM

(275)

(236)

Zmiana stanu zapasów

w mln PLN

 

 

Rok zakończony

31 grudnia 2016

Rok zakończony

31 grudnia 2015

Zmiana stanu zapasów

363

216

Korekta o przeniesienie materiałów inwestycyjnych do RAT 

(12)

-

Korekta o prawa majątkowe z rozruchu próbnego

(9)

8

ZMIANA STANU ZAPASÓW, RAZEM

342

224

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

w mln PLN

 

 

Rok zakończony

31 grudnia 2016

Rok zakończony

31 grudnia 2015

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań finansowych

(390)

831

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych

36

21

Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych

298

(536)

Korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu podatku z tytułu podwyższenia kapitału podstawowego 

(110)

-

Pozostałe

(3)

2

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ, RAZEM

(169)

318

Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2

w mln PLN

 

 

Rok zakończony

31 grudnia 2016

Rok zakończony

31 grudnia 2015

Zmiana stanu pozostałych aktywów długoterminowych

333

165

Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych

183

(219)

Zmiana stanu CO2

(177)

(620)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów długoterminowych

(51)

34

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów krótkoterminowych

7

(30)

Korekta o zmianę stanu zaliczek na środki trwałe w budowie

(329)

(130)

Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności finansowej/inwestycyjnej

(45)

(51)

Pozostałe

(17)

(9)

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH, ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH I UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2, RAZEM

(96)

(860)

Zmiana stanu rezerw

w mln PLN

 

 

Rok zakończony

31 grudnia 2016

Rok zakończony

31 grudnia 2015

Zmiana stanu rezerw długoterminowych

(1.040)

(55)

Zmiana stanu rezerw krótkoterminowych

372

(261)

Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych odniesioną w inne całkowite dochody

249

15

Korekta o zmianę stanu rezerw rekultywacyjnych odniesioną w aktywa

174

(30)

Pozostałe

1

(17)

ZMIANA STANU REZERW, RAZEM

(244)

(348)

27.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Największe wydatki zostały poniesione przez segment Energetyka Konwencjonalna (5.788 mln PLN, z czego 3.173 mln PLN dotyczy wydatków na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, 663 mln PLN na rekonstrukcję i modernizację bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów, 434 mln PLN wydatków na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów) oraz przez segment Dystrybucja (1.730 mln PLN dotyczące w głównej mierze przyłączenia nowych odbiorców oraz modernizacji i rozbudowy sieci, stacji i linii).

Nabycie aktywów finansowych oraz zwiększenie udziałów w spółkach Grupy Kapitałowej

Kwota w wysokości 467 mln PLN dotyczy przede wszystkim inwestycji w Polską Grupę Górniczą (444 mln PLN) szerzej opisanej w nocie 33.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przedpłaty na akcje BOŚ oraz nabycia akcji w jednostce stowarzyszonej Electromobility.

Założenie i rozwiązanie lokat powyżej 3 miesięcy
W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. zawarła lokaty powyżej trzech miesięcy na łączną wartość 2.290 mln PLN. Dodatkowo spółki z segmentu Energetyki Konwencjonalnej są zobligowane do posiadania środków pieniężnych funduszu likwidacji zakładu górniczego (FLZG) gromadzonych i lokowanych zgodnie z wymogami ustawy prawo górnicze i geologiczne.

27.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów
W 2016 roku Grupa wykorzystała część kredytów dostępnych w ramach zawartych przez PGE S.A. w poprzednich latach umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Konsorcjum Banków w łącznej kwocie 4.630 mln PLN.
Spłata pożyczek, kredytów, obligacji i leasingu finansowego
Pozycja obejmuje głównie spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w funduszach środowiskowych przez segment Energetyka Konwencjonalna o łącznej wartości około 203 mln PLN.
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom
28 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE S.A. przeznaczyło z zysku roku 2015 kwotę 467 mln PLN na wypłatę dywidendy (co stanowi 0,25 złotych na akcję). Dywidenda została wypłacona 14 października 2016 roku. Pozostałe kwota tj. 4 mln PLN dotyczy dywidend wypłaconych akcjonariuszom mniejszościowym.
Odsetki zapłacone
W pozycji wykazane są odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 34 mln PLN, od obligacji w wysokości 79 mln PLN oraz od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości 83 mln PLN.