w mln PLN I kwartał niebadane II kwartał niebadane III kwartał niebadane IV kwartał niebadane Rok zakończony 31 grudnia 2016
Przychody ze sprzedaży 7.133 6.533 6.897 7.529 28.092
Koszt własny sprzedaży (5.605) (6.217) (5.517) (5.835) (23.174)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 1.528 316 1.380 1.694 4.918
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne netto 157 77 28 738 1.000
EBIT - ZYSK/(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.123 (171) 895 1.665 3.512
Przychody / (koszty) finansowe netto (48) (107) (47) 9 (193)
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności - (42) (19) 16 (45)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO 1.075 (320) 829 1.690 3.274
Podatek dochodowy (206) (6) (173) (323) (708)
ZYSK/(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 869 (326) 656 1.367 2.566

   w mln PLN I kwartał niebadane II kwartał niebadane III kwartał niebadane IV kwartał niebadane Rok zakończony 31 grudnia 2015
Przychody ze sprzedaży 7.553 6.692 6.915 7.382 28.542
Koszt własny sprzedaży (5.548) (13.925) (5.140) (5.453) (30.066)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 2.005 (7.233) 1.775 1.929 (1.524)
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne netto 14 174 40 (60) 168
EBIT - ZYSK/(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.416 (7.590) 1.312 1.273 (3.589)
Przychody / (koszty) finansowe netto (54) (7) (49) (57) (167)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO 1.362 (7.597) 1.263 1.216 (3.756)
Podatek dochodowy (264) 1.440 (234) (223) 719
ZYSK/(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 1.098 (6.157) 1.029 993 (3.037)

W celu prawidłowej prezentacji danych za okresy kwartalne Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami.