w mln PLN  Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 2
Wartość firmy 9 286
Oprogramowanie 73 93
Pozostałe licencje i patenty 132 127
Zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów 64 61
Inne wartości niematerialne 134 135
Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania 239 200
WARTOŚĆ NETTO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 653 904
     

Zmiany stanu wartości niematerialnych

 w mln PLN Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramo-wanie Pozostałe licencje i patenty Zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2016 19 286 430 223 71 242 201 1.472
Nakłady inwestycyjne - - - - - - 135 135
Rozliczenie wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania - - 24 53 1 11 (89) -
Likwidacja, sprzedaż - - (6) (3) (1) - - (10)
Pozostałe (1) (277) - 1 3 3 (1) (272)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 18 9 448 274 74 256 246 1.325
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2016 17 - 337 96 10 107 1 568
Amortyzacja 1 - 44 48 1 9 - 103
Odpisy aktualizujące - 277 - - - 6 8 291
Likwidacja, sprzedaż - - (6) (3) - - - (9)
Pozostałe (2) (277) - 1 (1) - (2) (281)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 16 - 375 142 10 122 7 672
WARTOŚĆ NETTO NA 31  GRUDNIA 2016 2 9 73 132 64 134 239 653

 w mln PLN Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramo-wanie Pozostałe licencje i patenty Zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 19 286 382 149 64 228 121 1.249
Nakłady inwestycyjne - - 1 - - - 231 232
Rozliczenie wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania - - 69 72 1 9 (151) -
Likwidacja, sprzedaż (1) - (21) - - - (1) (23)
Pozostałe 1 - (1) 2 6 5 1 14
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 19 286 430 223 71 242 201 1.472
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 16 - 319 55 8 85 3 486
Amortyzacja 1 - 39 40 1 8 - 89
Odpisy aktualizujące - - - - - 16 - 16
Likwidacja, sprzedaż (1) - (21) - - - - (22)
Pozostałe 1 - - 1 1 (2) (2) (1)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 17 - 337 96 10 107 1 568
WARTOŚĆ NETTO NA 31  GRUDNIA 2015 2 286 93 127 61 135 200 904
 

Wartość firmy

Ocena wartości odzyskiwalnej wartości firmy została opisana w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.