w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Grunty 236 243
Budynki i budowle 19.061 18.465
Urządzenia techniczne 19.604 17.774
Środki transportu 341 325
Inne rzeczowe aktywa trwałe 2.522 2.390
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie 9.601 7.871
WARTOŚĆ NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 51.365 47.068

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych

 w mln PLN Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne Środki transportu Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO              
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2016 266 31.669 39.261 720 4.991 8.019 84.926
Nakłady inwestycyjne - - - - - 8.016 8.016
Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie 16 2.003 3.546 59 476 (6.100) -
Likwidacja, sprzedaż (1) (119) (640) (17) (7) (1) (785)
Pozostałe (10) (61) (15) (33) (189) 31 (277)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 271 33.492 42.152 729 5.271 9.965 91.880
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE          
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2016  23 13.204 21.487 395 2.601 148 37.858
Amortyzacja i wartość netto likwidacji ujętych w kosztach rodzajowych 5 1.203 1.445 57 164 1 2.875
Odpisy aktualizujące 9 195 293 1 2 211 711
Likwidacja, sprzedaż - (107) (592) (17) (7) - (723)
Pozostałe (2) (64) (85) (48) (11) 4 (206)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 35 14.431 22.548 388 2.749 364 40.515
WARTOŚĆ NETTO NA 31  GRUDNIA 2016 236 19.061 19.604 341 2.522 9.601 51.365

 w mln PLN Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne Środki transportu Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO              
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 293 29.865 36.457 658 4.198 4.800 76.271
Nakłady inwestycyjne - 1 7 3 2 9.205 9.218
Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie 14 1.880 3.200 82 810 (5.986) -
Likwidacja, sprzedaż (2) (130) (442) (21) (11) (4) (610)
Zmiany w składzie GK PGE - (2) (1) (1) - - (4)
Pozostałe (39) 55 40 (1) (8) 4 51
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 266 31.669 39.261 720 4.991 8.019 84.926
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE        
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 25 10.282 14.368 356 1.400 102 26.533
Amortyzacja i wartość netto likwidacji ujętych w kosztach rodzajowych 6 1.169 1.471 56 152 3 2.857
Odpisy aktualizujące - 1.859 6.077 4 1.037 46 9.023
Likwidacja, sprzedaż (1) (106) (439) (19) (11) (3) (579)
Zmiany w składzie GK PGE - (1) (1) (1) - - (3)
Pozostałe (7) 1 11 (1) 23 - 27
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 23 13.204 21.487 395 2.601 148 37.858
WARTOŚĆ NETTO NA 31  GRUDNIA 2015 243 18.465 17.774 325 2.390 7.871 47.068

Istotne zwiększenia i zmniejszenia rzeczowych aktywów trwałych

Największe nakłady poniesione zostały przez segment Energetyka Konwencjonalna (6.171 mln PLN), segment Dystrybucja (1.696 mln PLN). Główne pozycje nakładów stanowiły: budowa bloków 5 – 6 w Elektrowni Opole (3.467 mln PLN) i kompleksowa rekonstrukcja,  modernizacja bloków 7–12 w Elektrowni Bełchatów (518 mln PLN), budowa bloku 11 w Elektrowni Turów (498 mln PLN), budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów (215 mln PLN), przyłączenie nowych odbiorców (572 mln PLN) oraz modernizacja i rozbudowa sieci, stacji i linii (788 mln PLN) w segmencie Dystrybucja.

W bieżącym okresie nie miały miejsca istotne transakcje sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Koszty finansowania zewnętrznego

W ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2016 roku Grupa Kapitałowa PGE ujęła w wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz rzeczowych aktywów trwałych w budowie koszty finansowania zewnętrznego w wysokości około 103 mln PLN (67 mln PLN w okresie porównawczym).

Aktywowane koszty udostępnienia złoża

W bieżącym okresie, zgodnie z wymogami KIMSF 20, aktywowano poniesione wydatki na usuwanie nadkładu na etapie produkcji w kwocie 447 mln PLN. Jednocześnie w bieżącym okresie sprawozdawczym, w koszty została odniesiona amortyzacja aktywowanych wydatków w wysokości 73 mln PLN. Aktywowane koszty udostępnienia złoża są prezentowane w pozycji „inne rzeczowe aktywa trwałe”.

Aktywowanie zmian wyceny rezerwy rekultywacyjnej

Grupa Kapitałowa PGE ujmuje w wartości rzeczowych aktywów zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej przypisanej do nadkładu, rezerwy na rekultywację terenów po farmach wiatrowych i rezerwy na likwidację rzeczowych aktywów trwałych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość netto aktywowanej części rezerw rekultywacyjnych wyniosła 632 mln PLN (w tym rezerwa na rekultywację wyrobisk końcowych 543 mln PLN). W okresie porównawczym wartość netto aktywowanej części rezerw rekultywacyjnych wyniosła 900 mln PLN (w tym rezerwa na rekultywację wyrobisk końcowych 779 mln PLN). Aktywowana część rezerwy rekultywacyjnej jest prezentowana w pozycjach: „grunty” i „inne rzeczowe aktywa trwałe”.