Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy przedstawia się następująco:

 w mln PLN   Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
ZYSK/(STRATA) BRUTTO 3.274 (3.756)
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% 621 (714)
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 16 (6)
Korekty dotyczące odroczonego podatku z lat ubiegłych (36) (17)
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 119 61
Przychody nie będące podstawą do opodatkowania (14) (26)
Pozostałe 2 (17)
PODATEK WEDŁUG EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ (Podatek dochodowy (obciążenie) w skonsolidowanym sprawozdaniu) 708 (719)
EFEKTYWNA STAWKA 22% 19%

W okresie porównawczym, w pozycji pozostałych różnic wykazywane są przede wszystkim korekty w szacunku podatków odroczonych przez podmioty zależne w Grupie Kapitałowej PGE.