Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku przedstawiają się następująco:

   w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT    
Bieżący podatek dochodowy 398 467
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 16 (6)
Odroczony podatek dochodowy 294 (1.180)
OBCIĄŻENIA PODATKOWE WYKAZYWANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 708 (719)
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH    
Od zysków z strat aktuarialnych z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 47 3
Od wyceny instrumentów zabezpieczających 39 9
(Korzyść podatkowa) / obciążenie podatkowe ujęte w innych całkowitych dochodach (kapitale własnym) 86 12

Istotna zmiana podatku odroczonego przedstawiona w 2015 roku jest związana z utworzeniem odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych.