Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 przedstawia się następująco:

   w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ    
Rynek krajowy 27.975 28.421
Kraje Unii Europejskiej 106 110
Pozostałe kraje 11 11
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 28.092 28.542

Podział geograficzny aktywów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

   w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015 dane przekształcone
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU    
Rynek krajowy 59.815 56.312
Kraje Unii Europejskiej 25 29
Pozostałe kraje 1 2
AKTYWA PRZYPISANE DO SEGMENTÓW, RAZEM 59.841 56.343
Rynek krajowy 7.184 4.902
Kraje Unii Europejskiej 47 43
AKTYWA NIEPRZYPISANE DO SEGMENTÓW, RAZEM 7.231 4.945
Rynek krajowy 402 8
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI , RAZEM 402 8
RAZEM AKTYWA 67.474 61.296

W celu prawidłowej prezentacji danych Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami za 2015 rok.