Informacje dotyczące segmentów branżowych za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku

 w mln PLN Energetyka Konwencjonalna Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty konsolidacyjne Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT              
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 11.303 657 13.711 1.979 406 36 28.092
Sprzedaż między segmentami 435 60 2.303 3.939 282 (7.019) -
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 11.738 717 16.014 5.918 688 (6.983) 28.092
Koszt własny sprzedaży (9.077) (1.215) (14.095) (4.534) (633) 6.380 (23.174)
EBIT *) 2.691 (770) 473 1.104 (64) 78 3.512
Przychody / (koszty) finansowe netto             (193)
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności             (45)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO             3.274
Podatek dochodowy             (708)
ZYSK/(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY             2.566
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym 1.491 1.135 27 1.126 131 (46) 3.864
EBITDA **) 4.182 365 500 2.230 67 32 7.376
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA              
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 35.862 3.566 970 16.549 961 (772) 57.136
Należności z tytułu dostaw i usług 481 105 2.499 833 106 (1.319) 2.705
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności             402
Aktywa nieprzypisane             7.231
AKTYWA, RAZEM             67.474
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 8.570 349 1.378 1.922 158 105 12.482
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 602 36 1.194 264 75 (1.195) 976
Zobowiązania nieprzypisane             11.241
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM             24.699
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU              
Nakłady inwestycyjne 6.179 144 23 1.721 170 (85) 8.152
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 104 865 (108) 11 1 (1) 872
Pozostałe koszty niepieniężne ***) 768 5 396 26 33 - 1.228

*) EBIT = zysk (strata) z działalności operacyjnej
**) EBITDA = EBIT + amortyzacja, likwidacja oraz odpisy (RAT, WN i wartość firmy) ujęte w wyniku finansowym
***) Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą ujęte w wyniku oraz innych całkowitych dochodach.

     

Informacje dotyczące segmentów branżowych za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku

dane przekształcone Energetyka Konwencjonalna Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty konsolidacyjne Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT              
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 12.164 709 13.308 1.935 409 17 28.542
Sprzedaż między segmentami 551 52 2.475 4.148 273 (7.499) -
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 12.715 761 15.783 6.083 682 (7.482) 28.542
Koszt własny sprzedaży (17.706) (586) (13.719) (4.397) (611) 6.953 (30.066)
EBIT *) (5.732) 107 585 1.387 (51) 115 (3.589)
Przychody / (koszty) finansowe netto             (167)
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności             -
ZYSK/(STRATA) BRUTTO             (3.756)
Podatek dochodowy             719
ZYSK/(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY             (3.037)
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisyujęte w wyniku finansowym 10.430 284 25 1.074 117 (113) 11.817
EBITDA **) 4.698 391 610 2.461 66 2 8.228
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA              
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 31.974 4.687 1.168 15.945 917 (896) 53.795
Należności z tytułu dostaw i usług 445 80 2.594 765 116 (1.452) 2.548
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności             8
Aktywa nieprzypisane             4.945
AKTYWA, RAZEM             61.296
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 9.361 436 1.668 2.076 209 (345) 13.405
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 711 39 1.330 260 82 (1.303) 1.119
Zobowiązania nieprzypisane             6.355
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM             20.879
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU              
Nakłady inwestycyjne 6.495 931 31 1.841 216 (64) 9.450
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 8.997 49 10 19 2 (13) 9.064
Pozostałe koszty niepieniężne ***) 975 6 1.040 119 30 6 2.176

*) EBIT = zysk (strata) z działalności operacyjnej
**) EBITDA = EBIT + amortyzacja, likwidacja oraz odpisy (RAT, WN i wartość firmy) ujęte w wyniku finansowym
***) Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą ujęte w wyniku oraz innych całkowitych dochodach.