Główne składniki pozostałych zobowiązań niefinansowych na poszczególne dni sprawozdawcze przedstawiają się następująco:

 w mln PLNStan na dzień 31 grudnia 2016Stan na dzień 31 grudnia 2015
Opłaty za korzystanie ze środowiska 243 273
Zobowiązania z tytułu należnego VAT 122 110
Zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego 129 128
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 239 247
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 237 234
Podatek dochodowy od osób fizycznych 80 81
Zobowiązanie z tytułu Programów Dobrowolnych Odejść 51 106
Zaliczki otrzymane na dostawy 143 142
Podatek od podwyższenia kapitału podstawowego 110 -
Inne 70 67
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA, RAZEM 1.424 1.388

Kwestia zapłaty podatku od podwyższenia kapitału podstawowego została opisana w nocie 20.1 niniejszego sprawozdania finansowego. Podatek został zapłacony 9 stycznia 2017 roku. Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą przede wszystkim opłat za zużycie wody oraz emisję gazów w elektrowniach konwencjonalnych oraz opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez kopalnie węgla brunatnego. Pozycja „Inne” w głównej mierze obejmuje wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.