w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH    
Dywidendy 2 1
Odsetki 55 103
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych, w tym: 117 33
Rozwiązanie odpisów aktualizujących 90 2
Pozostałe instrumenty pochodne 27 20
Uprawnienia do emisji CO2 - 11
Zysk ze zbycia inwestycji - 15
Dodatnie różnice kursowe 14 -
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 188 152
POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE    
Odsetki od należności budżetowych 1 1
Rozwiązanie rezerw 1 1
Pozostałe 1 2
POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE 3 4
PRZYCHODY FINANSOWE, RAZEM 191 156

Grupa wykazuje przychody z tytułu odsetek głównie od środków pieniężnych i należności.

Wzrost pozycji Aktualizacja wartości instrumentów finansowych spowodowany jest głównie częściowym odwróceniem odpisu aktualizującego wartość obligacji wyemitowanych przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. w wysokości 89 mln PLN.

W pozycji Aktualizacja wartości pozostałe instrumenty pochodne Grupa prezentuje wyceny transakcji zabezpieczających CCIRS w części uznanej za nieefektywną część zabezpieczenia dla instrumentów desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz w całości w odniesieniu do pozostałych instrumentów.

   w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH    
Odsetki 131 123
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych 10 -
Uprawnienia do emisji CO2 5 -
Pozostałe instrumenty pochodne 5 -
Odpis aktualizujący 2 5
Ujemne różnice kursowe 33 30
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 176 158
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE    
Koszty odsetkowe, w tym efekt zwijania dyskonta 180 156
Odsetki od zobowiązań budżetowych 1 1
Utworzenie rezerw 25 5
Pozostałe 2 3
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE 208 165
KOSZTY FINANSOWE, RAZEM 384 323

Koszty odsetek dotyczą głównie wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek. Koszt odsetkowy (efekt zwijania dyskonta) od pozycji niefinansowych dotyczy w głównej mierze rezerw rekultywacyjnych oraz rezerw na świadczenia pracownicze.

Wycena transakcji dotyczących handlu prawami do emisji CO2

Jak opisano w nocie 7.4 niniejszego sprawozdania finansowego w pozycji Aktualizacja wartości instrumentów finansowych w  przychodach i kosztach finansowych Grupa ujmuje wynik na transakcjach związanych z prawami do emisji dwutlenku węgla na tzw. portfelu handlowym.

Poniżej przedstawiono wpływ poszczególnych pozycji związanych z uprawnieniami do emisji CO2 na przychody i koszty finansowe.

 w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
Przychody    
Wycena forward towarowy 41 4
Zysk na sprzedaży uprawnień do emisji CO2 poza GK PGE 1 52
Zysk w wyniku realizacji transakcji forward walutowy - 4
PRZYCHODY Z TYTUŁU CO2, RAZEM 42 60
Koszty    
Wycena forward walutowy (1) (7)
Aktualizacja wartości posiadanych uprawnień do emisji (46) (42)
KOSZTY Z TYTUŁU CO2, RAZEM (47) (49)
Przychody/(Koszty) finansowe z tytułu aktualizacji wartości związanych z handlem uprawnieniami do emisji CO2 (5) 11