w mln PLNStan na dzień 31 grudnia 2016Stan na dzień 31 grudnia 2015
 DługoterminoweKrótkoterminoweDługoterminoweKrótkoterminowe
Rezerwa na koszty PDO - 34 11 59
Premia roczna i inne premie dla pracowników - 153 - 139
Niewykorzystane urlopy - 131 - 127
Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze 1 14 - 3
RAZEM POZOSTAŁE REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 1 332 11 328
 

Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze

 w mln PLNOdprawy emerytalno-rentowe i pośmiertneDeputat węglowyTaryfa energetycznaZFŚSOpieka medycznaNagrody jubileuszowePozostałe świadczenia pracowniczeRazem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2016  492 160 693 312 64 953 339 3.013
Zyski i straty aktuarialne z wyłączeniem korekty stopy dyskonta (33) (9) (105) (7) (1) (21) - (176)
Korekta stopy dyskontowej (20) (8) (43) (20) (3) (27) - (121)
Koszty bieżącego zatrudnienia 17 1 9 4 1 42 - 74
Koszty przeszłego zatrudnienia 6 4 41 17 2 (93) - (23)
Koszty odsetek 15 7 21 9 2 28 - 82
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (14) (8) (24) (11) (2) (95) (537) (691)
Rozwiązane rezerwy - - - - - - (59) (59)
Utworzone rezerwy - - - - - - 577 577
Pozostałe zmiany 1 - - - - 1 13 15
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 464 147 592 304 63 788 333 2.691
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej (24) (5) (50) (21) (3) 98 (531) (536)
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) finansowe (15) (7) (21) (9) (2) (28) - (82)
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody 53 17 148 27 4 - - 249

w mln PLN Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertneDeputat węglowyTaryfa energetycznaZFŚSOpieka medycznaNagrody jubileuszowePozostałe świadczenia pracowniczeRazem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015  525 152 695 301 58 1.042 470 3.243
Zyski i straty aktuarialne z wyłączeniem korekty stopy dyskonta (11) 22 44 11 11 (27) - 50
Korekta stopy dyskontowej (20) (7) (44) (18) (3) (30) - (122)
Koszty bieżącego zatrudnienia 18 1 9 4 1 49 - 82
Koszty przeszłego zatrudnienia (19) (4) (5) (6) (2) (19) - (55)
Koszty odsetek 13 4 18 8 1 26 - 70
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (16) (8) (23) (10) (2) (93) (573) (725)
Rozwiązane rezerwy - - - - - - (116) (116)
Utworzone rezerwy - - - - - - 560 560
Zmiany w składzie GK - - (1) - - (1) (1) (3)
Pozostałe zmiany 2 - - 22 - 6 (1) 29
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 492 160 693 312 64 953 339 3.013
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej (1) 3 (3) (20) 1 22 (444) (442)
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) operacyjne - - - - - - 2 2
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) finansowe (13) (4) (18) (8) (1) (26) - (70)
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody 31 (15) - 7 (8) - - 15
 

Analiza wrażliwości rezerw aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2016 roku na zmianę kluczowych założeń:

 w mln PLNWartość w sprawozdaniuStopa dyskonta finansowegoPlanowane wzrosty podstaw
  -1 p.p.+ 1 p.p.-1 p.p.+ 1 p.p.
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 464 25 (50) (50) 30
Deputat węglowy 147 16 (13) (7) 17
Taryfa energetyczna 592 75 (87) (61) 88
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 304 36 (41) (43) 36
Opieka medyczna 63 7 (6) (7) 8
Nagrody jubileuszowe 788 21 (78) (79) 30
RAZEM 2.358 180 (275) (247) 209