w mln PLNStan na dzień 31 grudnia 2016Stan na dzień 31 grudnia 2015
DOTACJE RZĄDOWE    
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 12 12
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 2 2
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 8 9
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW    
Dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe 79 68
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 8 8
Przychody z dzierżawy 3 3
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 7 10
KRÓTKOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 119 112