w mln PLNStan na dzień 31 grudnia 2016Stan na dzień 31 grudnia 2015
DOTACJE RZĄDOWE    
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 260 267
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 41 46
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 153 141
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW    
Dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe 523 567
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 86 95
Przychody z dzierżawy 25 26
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 53 50
DŁUGOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 1.141 1.192

Na pozycje dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe w pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów (również krótkoterminowych) składają się głównie opłaty za przyłączenia do sieci energetycznych otrzymane przed dniem 1 lipca 2009 roku, czyli przed wejściem w życie interpretacji KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów.