Wartość rezerw aktuarialnych wykazywana w sprawozdaniu finansowym pochodzi z wyceny przygotowanej przez niezależnego aktuariusza.

Bieżąca wartość księgowa rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagród jubileuszowych:

 w mln PLNStan na dzień 31 grudnia 2016Stan na dzień 31 grudnia 2015
 DługoterminoweKrótkoterminoweDługoterminoweKrótkoterminowe
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 396 68 443 49
Deputat węglowy 138 9 151 9
Taryfa energetyczna 566 26 669 24
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 293 11 300 12
Opieka medyczna 60 3 61 3
RAZEM ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA 1.453 117 1.624 97
Nagrody jubileuszowe 694 94 861 92
RAZEM REZERWY AKTUARIALNE 2.147 211 2.485 189