w mln PLNStan na dzień 31 grudnia 2016Stan na dzień 31 grudnia 2015
 DługoterminoweKrótkoterminoweDługoterminoweKrótkoterminowe
Świadczenia po okresie zatrudnienia 1.453 117 1.624 97
Nagrody jubileuszowe 694 94 861 92
Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze 1 332 11 328
RAZEM REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 2.148 543 2.496 517