w mln PLN Polska Grupa Górnicza ElectroMobility Poland PEC Bogatynia
UDZIAŁ W GŁOSACH do X.2016 15,66%
XI-XII.2016 16,63%
25,00% 34,93%
OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016      
Przychody 3.828 - 13
Wynik z działalności kontynuowanej (332) - (1)
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych (51) - -
Eliminacja strat niezrealizowanych 6 - -
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH I WSPÓŁKONTROLOWANYCH (45) - -
Pozostałe całkowite dochody (11) - -
UDZIAŁ JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH I WSPÓŁKONTROLOWANYCH W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH (2) - -

Dane jednostki współkontrolowanej Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. zostały objęte konsolidacją od 29 kwietnia 2016 roku a ElectroMobility Poland S.A. od 7 grudnia 2016 roku.

Grupa dokonała korekty konsolidacyjnej dotyczącej marży ze sprzedaży węgla pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Grupą.

Kwestia zakupu udziałów Polskiej Grupy Górniczej została szerzej opisana w nocie 33.2 niniejszego sprawozdania.