Wartość księgowa rezerw przedstawia się następująco:

 w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Świadczenia pracownicze 2.148 543 2.496 517
Rezerwa na koszty rekultywacji 2.666 4 3.348 2
Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO2 - 1.154 - 760
Rezerwy na wartość praw majątkowych przeznaczonych do umorzenia - 416 - 380
Roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 91 12 97 20
Pozostałe rezerwy 99 52 103 130
RAZEM REZERWY 5.004 2.181 6.044 1.809
 

Zmiany stanu rezerw

 w mln PLN Świadczenia pracownicze Rezerwa na koszty rekultywacji Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO2 Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości Pozostałe Razem
1 STYCZNIA 2016 3.013 3.350 760 380 117 233 7.853
Zyski i straty aktuarialne z wyłączeniem korekty stopy dyskonta (175) - - - - - (175)
Koszty bieżącego zatrudnienia 74 - - - - - 74
Koszty przeszłego zatrudnienia (23) - - - - - (23)
Koszty odsetek 82 99 - - - - 181
Korekta stopy dyskontowej i  innych założeń (121) (460) - - - - (581)
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (691) (1) (760) (336) - (104) (1.892)
Rozwiązane rezerwy (59) (449) - (3) (30) (27) (568)
Utworzone rezerwy - koszty 577 34 1.154 375 16 67 2.223
Utworzone rezerwy - nakłady - 92 - - - - 92
Pozostałe zmiany 14 5 - - - (18) 1
31 GRUDNIA 2016 2.691 2.670 1.154 416 103 151 7.185
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej (536) (37) (1.154) (372) - (3) (2.102)
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) operacyjne - 643 - - 13 5 661
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) finansowe (82) (99) - - 1 (24) (204)
Zmiana odniesiona w  aktywa - 172 - - - - 172
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody 249 - - - - - 249

w mln PLN
dane przekształcone*
Świadczenia pracownicze Rezerwa na koszty rekultywacji Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO2 Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości Pozostałe Razem
1 STYCZNIA 2015 3.243 3.299 676 555 92 304 8.169
Zyski i straty aktuarialne z wyłączeniem korekty stopy dyskonta 50 - - - - - 50
Koszty bieżącego zatrudnienia 82 - - - - - 82
Koszty przeszłego zatrudnienia (55) - - - - - (55)
Koszty odsetek 70 86 - - - - 156
Korekta stopy dyskontowej i  innych założeń (122) (224) - - - - (346)
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (725) (1) (680) (1.159) (1) (74) (2.640)
Rozwiązane rezerwy (116) (4) (1) (2) (19) (82) (224)
Utworzone rezerwy - koszty 560 56 765 986 45 85 2.497
Utworzone rezerwy – nakłady - 122         122
Zmiany w składzie GK (3) - - - - - (3)
Pozostałe zmiany 29 16 - - - - 45
31 GRUDNIA 2015 3.013 3.350 760 380 117 233 7.853
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej (442) (27) (764) (984) - (41) (2.258)
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) operacyjne 2 93 - - (26) 42 111
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) finansowe (70) (86) - - - (4) (160)
Zmiana odniesiona w  aktywa - (32) - - - - (32)
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody 15 - - - - - 15

* przekształcenie danych porównawczych obejmowało reklasyfikację wartości pomiędzy wybranymi pozycjami