W bieżącym i porównawczym okresie sprawozdawczym nie wystąpił efekt rozwodnienia zysku/(straty) na jedną akcję.

 w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
ZYSK/ (STRATA) NETTO PRZYPISANY 2.566 (3.037)
akcjonariuszom jednostki dominującej 2.568 (3.032)
udziałom niekontrolującym (2) (5)
ZYSK/(STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA ZWYKŁYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, ZASTOSOWANY DO OBLICZENIA ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ 2.568 (3.032)
     
Liczba akcji zwykłych na początek okresu sprawozdawczego 1.869.760.829 1.869.760.829
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu sprawozdawczego 1.869.760.829 1.869.760.829
ŚREDNIOWAŻONA LICZBA WYEMITOWANYCH AKCJI ZWYKŁYCH ZASTOSOWANA DO OBLICZENIA ZYSKU/(STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ 1.869.760.829 1.869.760.829
     
ZYSK/(STRATA) NETTO I ROZWODNIONY ZYSK/(STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) 1,37 (1,62)