Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku kapitały własne przypisane udziałom niekontrolującym w większości dotyczą akcjonariuszy mniejszościowych spółki PGE EJ1 sp. z o.o.

Poniżej przedstawiono zmiany kapitałów przypisanych udziałom niekontrolującym w okresach sprawozdawczych.

 w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 96 116
Udział w zysku netto jednostek zależnych (2) (5)
Dywidendy uchwalone przez jednostki zależne (4) (4)
Zmiana w udziale spółek zależnych nie powodująca utraty kontroli - 68
Podwyższenie kapitału objęcie udziałów 10 -
Zakup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (4) (78)
Pozostałe zmiany - (1)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 96 96

Zakup udziałów niekontrolujących w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2016 oraz 31 grudnia 2015 roku dotyczy głównie nabycia przez PGE S.A. akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Zmiana w udziale spółek zależnych nie powodująca utraty kontroli w ciągu roku zakończonego 31 grudnia 2015 roku dotyczy sprzedaży 30% udziałów posiadanych przez PGE S.A. w PGE EJ1 sp. z o.o.