Zyski zatrzymane niepodlegające podziałowi to kwoty które nie mogą zostać wypłacone w formie dywidendy.

 w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Kwoty zawarte w pozycji zyski zatrzymane niepodlegające podziałowi przez jednostkę dominującą    
Zyski zatrzymane spółek zależnych, przynależne akcjonariuszom jednostki dominującej, w tym korekty konsolidacyjne 8.040 6.872
Wysokość zysków/strat ujętych przez jednostkę dominującą w zyskach zatrzymanych poprzez pozycję innych całkowitych dochodów (4) (4)
Zyski zatrzymane, podlegające podziałowi 1.598 1.768
ŁĄCZNIE ZYSKI ZATRZYMANE WYKAZYWANE W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ 9.634 8.636

Ograniczenia w wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego zostały opisane w nocie 20.4 niniejszego sprawozdania finansowego. Na  dzień 31 grudnia 2016 roku nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.