w mln PLN Okres zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (21) (61)
Zmiana kapitału z wyceny instrumentów finansowych 207 49
Wycena instrumentów zabezpieczających w tym: 206 49
Odroczenie zmian wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie 313 51
Naliczone odsetki na instrumencie pochodnym przeniesione z kapitału z wyceny i ujęte w kosztach odsetkowych 1 1
Rewaluacja walutowa transakcji CCIRS przeniesiona z kapitału i ujęta w wyniku z różnic kursowych (107) 1
Nieefektywna część zmiany wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w rachunku zysków i strat (1) (4)
Wycena pozostałych instrumentów finansowych 1 -
Podatek odroczony (39) (9)
KAPITAŁ Z WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PO UWZGLĘDNIENIU PODATKU ODROCZONEGO 147 (21)

Na kapitał z wyceny instrumentów finansowych składa się w głównej mierze wycena z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.