Celem zarządzania kapitałem jest zapewnienie bezpiecznej i efektywnej struktury finansowania, uwzględniającej ryzyko operacyjne, nakłady inwestycyjne, oraz interes akcjonariuszy i inwestorów dłużnych. Zarządzanie kapitałem odbywa się na poziomie Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką, Grupa monitoruje wskaźnik długu netto do EBITDA. Dług netto rozumiany jest jako krótko- i długoterminowe zadłużenie finansowe (oprocentowane kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje i inne papiery dłużne, a także zobowiązania z tytułu leasingu finansowego), pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty, oraz krótkoterminowe lokaty i depozyty. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania nie są uwzględniane w obliczaniu długu netto.

Grupa zakłada, że maksymalny poziom wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA, który pozwala na utrzymanie ratingów kredytowych na poziomie inwestycyjnym to 3,0x.

  Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
Wskaźnik zadłużenie / EBITDA 0,70x 0,32x
Wskaźnik zadłużenie netto/ kapitał własny 0,12x 0,07x

W stosunku do skali Grupy, poziom zadłużenia netto w trakcie 2016 roku był relatywnie niski: wskaźnik długu netto do EBITDA pozostaje mniejszy od jedności.

W związku z kontynuowanym programem inwestycyjnym planowane jest sukcesywne zwiększanie dźwigni finansowej, w skutek czego Grupa będzie intensyfikować analizy ww. wskaźnika. Relacja długu netto do EBITDA jest centralnym elementem sporządzanych przez Grupę prognoz i planów finansowych.