w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE    
Efekt zmiany rezerwy rekultywacyjnej 643 93
Korekta przychodów z tyt. rekompensat KDT 148 -
Kary, grzywny, odszkodowania 137 67
Rozwiązanie pozostałych rezerw 44 74
Dotacje 43 25
Przychody z likwidacji/sprzedaż aktywów obrotowych 37 49
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 24 31
Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych/wartości niematerialnych 11 20
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne otrzymane nieodpłatnie 11 9
Zwrot podatków 6 1
Przychody z nielegalnego poboru energii elektrycznej 6 7
Nadwyżki/ujawnienia aktywów 4 18
Zwrot kosztów postępowania sądowego 4 9
Pozostałe 53 28
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, RAZEM 1.171 431

Kwestia przychodów z tytułu rekompensat KDT została opisana w nocie 33.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

Zmiana wyceny rezerw rekultywacyjnych dotyczy w większości kopalni odkrywkowych i została opisana w nocie 21.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

 w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE    
Utworzenie odpisów aktualizujących należności 49 56
Utworzenie pozostałych rezerw 26 56
Likwidacja szkód/ usuwanie awarii 19 20
Refaktury 16 24
Przekazane darowizny 13 18
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych związanych z działalnością pozostałą 6 4
Koszty postępowania spornego 6 8
Odpisanie zaniechanych inwestycji oraz likwidacja aktywów obrotowych 5 12
Odszkodowania 5 7
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość pozostałych aktywów 1 5
Pozostałe 25 53
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM 171 263