Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. Jednostki wchodzące w skład Grupy tworzą taki fundusz i dokonują okresowych odpisów. Fundusz nie posiada rzeczowych aktywów trwałych. Celem Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej Grupy, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych.

  w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Pożyczki udzielone pracownikom 91 96
Środki pieniężne 49 48
Zobowiązania funduszu (138) (141)
SALDO PO SKOMPENSOWANIU 2 3
Odpis na Fundusz w okresie  130 128

Aktywa i zobowiązania Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych są wykazywane w niniejszym sprawozdaniu finansowym po skompensowaniu.