Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, z reguły od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:

   w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Środki pieniężne w banku i kasie 808 1.304
Lokaty typu overnight 42 57
Lokaty krótkoterminowe 1.819 1.743
RAZEM 2.669 3.104
Odsetki naliczone od środków pieniężnych, nie otrzymane na dzień sprawozdawczy (2) (1)
Różnice kursowe od środków pieniężnych w walutach (1) (2)
Saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów 2.666 3.101
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 107 333
     
Pozostające do dyspozycji limity kredytowe na dzień 31 grudnia 6.081 5.257
w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym 2.001 2.254

Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został opisany w nocie 25.1.4 niniejszego sprawozdania finansowego.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych dotyczą przede wszystkim:

  • środków otrzymanych jako gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz środków otrzymanych jako wadia przetargowe;
  • środków stanowiących zabezpieczenie rozliczeń jednostek Grupy Kapitałowej PGE z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.