w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE    
Opłaty, prowizje 34 41
Usługi informatyczne 6 7
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, leśnej 4 4
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 2 3
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 21 19
INNE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE    
Należności z tytułu naliczonego VAT 222 388
Należności z tytułu akcyzy 100 90
Zaliczki na dostawy 6 34
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 21 13
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 416 599

Kwota opłaty, prowizje zawiera prowizje agencyjne i prowizje od kredytu. Pozostałe koszty rozliczane w czasie obejmują m.in. tzw. koszty kolizji infrastruktury energetycznej oraz kontrakty długoterminowe.

Zwiększony stan rozliczeń z tytułu naliczonego VAT w okresie porównawczym spowodowany był zakupami inwestycyjnymi w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Energetyki Odnawialnej.

Kwota należności z tytułu akcyzy dotyczy zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii.